شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري تهران و حومه

تاريخ نشر: 6 شهريور ماه 1387؛
چهار شنبه 27 اوت 2008

اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه در 9 فصل و 56 ماده و 39 تبصره در تاریخ 12 ارديبهشت ماه سال 1385 اصلاح وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن رسیده است.متن كامل آن:

فصل اول - کلیات

ماده 1- هدف :

با عنایت به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به ماده 131 قانون کار و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و دفاع از منافع حرفه ای و صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه، با رعایت حفظ منافع جامعه و برقراری حسن روابط بین مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل در جهت ایجاد نظام صحیح در امور حمل و نقل کالای برون شهری و هماهنگی با دولت در اجرای پروژه های مملکتی با توجه به مقررات قانونی و کوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضاء و جلب توجه سازمانها و ارگانهای اجرائی کشور و انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه برای مدت نامحدود با اساسنامه زیر تشکیل می گردد:

ماده 2- نام انجمن صنفی :

عبارتست از:«انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه» که در این اساسنامه، از این پس، باختصار (انجمن) خوانده می شود.

ماده 3- حوزه فعالیت انجمن:

محدوده تهران بزرگ و حومه شامل: تهران، ری، باقرشهر، کهریزک، حسن آباد، اسلامشهر، جاجرود، چهاردانگه ، نسیم شهر، قرچک، دماوند، رودهن، بومهن، ورد آورد، شهرک قدس، (قلعه حسن خان) ، فیروزکوه، و ،شهریار

ماده 4- اقامتگاه قانونی انجمن :

خیابان شهید بهشتی،بعد از چهارراه سهروردی خیابان کاوسی فرپلاک5/2طبقه دوم،پایانه بزرگ تهران، نسیم شهر، غرفه شماره یک.-میدان امام خمینی به شماره تماسهای 1-88730440،7-55295805 و33953947-33953948.
- تبصره:هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر دهد و مراتب را پس از انتشار در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که قبلاًبه تصویب مجمع عمومی رسیده باشد باطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده 5- حقوق و وظایف انجمن :

با توجه به مقررات قانونی عبارتست از:

 1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 2. ایجاد زمینه های مساعد و برقراری ارتباط با ارگانها و نهادهای رسمی و قانونی و مؤسسات دولتی و ملی در قالب مقررات قانونی و جلب توجه آنان در جهت نیل به اهداف انجمن.
 3. حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع مشروع و صنفی و حرفه ای اعضاء بطور اعم.
 4. همکاری و هماهنگی در جهت تأسیس و تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی بمنظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر و رفع نیازمندی های آنان.
 5. ایجاد صندوق تعاون بمنظور کمک به اعضاء وکوشش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضاء و برخورداری آنها از تسهیلات بیشتر با رعایت مقررات قانونی.
 6. دریافت ورودیه و حق عضویت و کمکهای داوطلبانه اعضاء.
 7. همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و توصیه و تشویق مؤسسات وشرکتهای عضو در اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد کارکنان خود.
 8. کوشش جهت جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن و کوشش و اهتمام در واگذاری امور مربوط به مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل به انجمن یا شرکتها و مؤسسات عضو انجمن و حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء، همچنین ایجاد امکانات لازم در پیگیری خواستهای قانونی اعضاء تا رسیدن به هدف نهائی.
 9. راهنمائی لازم به مؤسسات و شرکتهای عضو در جهت بالا بردن کیفیت کار و قدرت اجرایی مؤسسات مذکور و کوشش در فراهم آوردن تسهیلات در اجرای کارها و نظارت در انجام درست آنها.
 10. تشویق شرکتها و مؤسسات عضو به همکاری با یکدیگر در زمینه های مختلف و همچنین کوشش در ایجاد و استقرار ضوابط و روشهائی که موجب حسن نظم بیشتر در توزیع عادلانه کار مؤسسات و شرکتهای عضو و نظارت در اجرای درست آن در خدمات مربوط باشد و ملزم نمودن کلیه اعضاء به رعایت آن.
 11. رسیدگی و کوشش در رفع هر گونه اختلاف مالی و اجرائی و خدماتی بین اعضاء با یکدیگر یا اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با آنها و در صورت لزوم قبول حکمیت و داوری در ارتباط با مسائل فوق.
 12. تنظیم روشهای مناسب در روابط نیروی انسانی شاغل در مؤسسات و شرکتهای عضو در قالب قوانین جاری و ارزشهای والای انسانی و اسلامی و جلب موافقت مؤسسات وشرکتهای عضو در بکارگیری روشهای مذکور.
 13. ائتلاف و همکاری با سایر انجمنهای صنفی کارفرمائی بمنظور تشکیل کانون انجمنهای صنفی با رعایت مقررات قانونی.
 14. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات مملکتی.
 15. تشکیل کنفرانسها و سمینارها و تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در کمیته های همکاری و انضباط کار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کمیته سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و سایر کمیته ها و مراجع حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی برابر مقررات قانونی و شرایط مندرج در آئین نامه مربوط.
 16. خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن، مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 17. تعیین وانتخاب نماینده یانمایندگان اعم ازوکلای دادگستری یامشاوران حقوقی و.....جهت اعزام به هیئت های حل اختلاف وزارت کارواموراجتماعی ویاسایرمراجع ،ارگانها،نهادهای رسمی وقانونی ومراجع قضایی وانتظامی اعم ازدادسراها،دادگاههای عمومی وانقلاب ،شوراهای حل اختلاف –دیوان عدالت اداری وبطورکلی مراجع بدون نیازبه ذکرنام دراین اساسنامه جهت طرح یاپیگیری هرنوع دعوی ویادفاع ازحقوق انجمن ویااعضای آن.
 18. کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی ورزشی بمنظور برخورداری اعضاء از امکانات آن.
 19. عضویت در کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان، کشور و کانون عالی پس از تصویب مجمع عمومی و فعالیت مشترک با کانونهای مذکور و همکاری با سایر تشکل های کارفرمائی در حدود قوانین و مقررات کشور.
 20. به خدمت گرفتن مشاوران و کارشناسان متخصص و انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر در جهت دفاع از حقوق صنفی اعضای تحت پوشش در محاکم قضائی و مراجع انتظامی به منظور حفظ و دفاع از حقوق مشروع اعضاء.
 21. انجام سایر وظائف و اختیاراتی که بموجب قانون و طبق موازین شرعی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
 22. همکاری با وزارت راه و ترابری جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات مملکت در امور حمل و نقل توسط شرکتها و مؤسسات عضو و جلوگیری از تخلفات اعضاء در قوانین و مقررات حمل و نقل.
 23. اخذ مجوز صدور حواله بارنامه از اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهران با موافقت کانون انجمنهای صنفی مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کالای کشورو توزیع حواله های بارنامه های مذکور به اعضای تحت پوشش.

  فصل دوم - شرایط عضویت و منابع مالی انجمن

ماده 6- شرایط عضویت :

کلیه مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل که در زمینه حمل و نقل برون شهری کالافعالیت دارند، در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن در آیند.

 1. دارای تابعیت ایران.
 2. اقامت در حوزه فعالیت انجمن و دارای اعتبارات مالی و حسن پیشینه.
 3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی انجمن.
 4. پرداخت ورودیه و حق عضویت.
 5. تعهد همکاری و هماهنگی با انجمن و همکاری با وزارتخانه ذیربط بمنظور اجرای دقیق مقررات مربوط به وسائل نقلیه و سایر قوانین و مقررات حمل و نقل.
  - تعهد تبعیت از نرخها و تعرفه هائی که از طرف مراجع ذیصلاح معین شده و با تعیین و بموقع اجراء گذاشته می شود.
  - تبصره 1:هر مؤسسه یا شرکت حمل و نقل مستقل با هر تعداد شرکاء فقط دارای یک کارت عضویت بوده و در نتیجه در مجامع عمومی فقط دارای یک رأی می باشد.
  - تبصره 2:هر یک از مؤسسات یا شرکتهای حمل و نقل که به عضویت انجمن پذیرفته می شوند می توانند مدیر یا صاحب امتیاز مؤسسه یا یکی از شرکای مؤسسه یا شرکت مذکور را که واجد شرایط قانونی زیر باشد، کتباً بعنوان نماینده رسمی خود به انجمن معرفی نمایند:
 6. داشتن تابعیت ایران و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران.
 7. دارا بودن حداقل 30 سال تمام سن.
 8. داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 9. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 10. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
  - تبصره: تعهدات شخص مزبور در قبال انجمن بمنزله تعهدات شرکت یا مؤسسه معرفی کننده خواهد بود.
 11. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

ماده 7-

چنانچه بدلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند در اولین جلسه مجمع عمومی شکایت خود را مطرح نماید و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

ماده 8-

مؤسسات و شرکتهای واجد شرایط مندرج در ماده 6 این اساسنامه می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود.
- تبصره:هر مؤسسه یا شرکت حمل و نقل فقط می تواند در یک انجمن عضو باشد در صورت عضویت در انجمن مشابه باید از عضویت آن انجمن استعفاءدهد،در غیر اینصورت از عضویت این انجمن برکنار خواهد شد.

ماده 9-

مواردی که سبب تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن می گردد عبارتست از:

 1. عدم پرداخت بموقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 12 این اساسنامه.
 2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها ، تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن. (با اعلام هیأت مدیره انجمن)
 3. از دست دادن شرایط مندرج در ماده 6 این اساسنامه.
 4. آراء صادره از مراجع قضائی کشور دایر بر محرومیت شخص عضو از حقوق اجتماعی.
 5. انحلال شرکت یا مؤسسه یا تعطیل موقت آن بیش از یکسال. تبصره-درمواردبندهای یک ودو،عضویت شخص عضوتاتشکیل مجمع به حالت تعلیق درمی آیدوپس ازرفع تعلیق توسط مجمع عمومی ازحق رأی برخوردارخواهدشد.

ماده 10-

منابع مالی انجمن عبارتست از:

 1. ورودیه برای هر عضو مبلغ 000/000/2 ریال دو میلیون ریال که فقط برای یکبار دریافت می شود.
 2. حق عضویت ماهیانه بازاء کارمزد دریافتی از هر بارنامه 300 ریال(سیصدریال).
 3. کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانائی و به اختیار کمک دهنده.
 4. قبول و دریافت کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو با موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی.

ماده 11- ورودیه و حق عضویت :

میزان ورودیه و حق عضویت ماهیانه که طبق مفادبندهای 1و2ماده 10، در مجمع عمومی فوق العاده درمورخ12/2/1385تعیین و تصویب شده که تغییرات بعدی آن بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره، در مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.
- تبصره 1:دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر درآمدها باید بموجب قبوض چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
- تبصره 2:کلیه اعضاء باید همه ماهه حق عضویت خود را مرتباً به حساب بانکی که انجمن تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم و خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آنرا با صدور و تحویل قبضهای عضویت اعلام دارد.
- تبصره 3:مبالغی که بعنوان ورودیه و حق عضویت دریافت میشود، بهیچ وجه قابل استرداد نیست.

ماده 12-

چنانچه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر 6 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنها اخطار کتبی می شود و چنانچه از تاریخ ابلاغ اخطار حداکثر ظرف یکماه اقدام به پرداخت حق عضویتهای عقب مانده ننمایند، از عضویت انجمن اخراج و قبول مجدد آنان به عضویت انجمن و تشخیص موجه بودن عذر اعضاء با رأی هیأت مدیره خواهد بود.


فصل سوم - ارکان انجمن

ماده 13- ارکان انجمن عبارتست از:

 1. مجمع عمومی.
 2. هیأت مدیره.
 3. بازرسان.

ماده 14- مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضاء بشرح زیر تشکیل میگردد:

الف- مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تشکیل خواهد شد و هیأت مدیره موظف به دعوت اعضاء خواهد بود. برای تشکیل مجمع عمومی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و دعوتنامه کتبی از اعضاء دعوت بعمل خواهد آمد و در آگهی منتشره یا دعوتنامه کتبی باید روز و ساعت و مکان تشکیل ودستورجلسه قیدگرددازتاریخ انتشارآگهی یا رؤیت دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی حداقل باید 15 روز فاصله باشد ،دعوت مجامع عمومی در حالت عادی به تصویب هیأت مدیره و با ا مضای رئیس هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب رئیس، نایب رئیس میتواند دعوتنامه مجمع را امضاء نماید، مگر در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری ذکر شده است. جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت مییابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد برای بار دوم بهمان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. فاصله دو جلسه مجمع عمومی نباید حداقل از 15 روزوحداکثراز45روزتجاوزنمایددرغیراینصورت نصاب مجمع عمومی مرحله دوم نیزهمان نصاب مجمع عمومی مرحله اول یعنی نصف بعلاوه یک خواهدبود.

ب- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: در مواقع ضروری بنا به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بوده و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود. چنانچه بازرسان تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ضروری تشخیص دهند مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام خواهند نمود و هیأت مدیره مکلف است حداکثر تا 15 روز پس از دریافت اعلامیه بازرسان، اعضای انجمن را جهت تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت خودداری، با صدور دعوتنامه ای که به امضای دست کم دو سوم بازرسان رسیده باشد، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده رأساً اقدام خواهند نمود. چنانچه هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا به تقاضای کتبی یک سوم اعضای انجمن تا 15 روز پس از دریافت تقاضای آنان خودداری نماید، اعضای مربوطه نیز می توانند با صدور دعوتنامه ای که بامضای کلیه آنان رسیده باشد، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. در مواردی که رئیس هیأت مدیره و تمام یا اکثریت اعضای هیأت مدیره و بازرسان استعفاء داده یا مستعفی شناخته شده باشند و یک سوم اعضاء نیز جهت دعوت مجمع عمومی اقدام ننمایند دبیر انجمن مکلف است جهت تعیین تکلیف موضوع را کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در هر حال اگر دعوت مجمع عمومی از طرف بازرسان یا یک سوم اعضاء صورت گیرد، دعوت کنندگان موظفند موضوعی را که دعوت مجمع عمومی را بطور فوق العاده ایجاب نموده، هم در اعلامیه خود به هیأت مدیره و هم در دعوتنامه ای که در روزنامه منتشر و برای اعضاء فرستاده می شود ذکر نمایند. تصمیمات مجامع عمومی در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران نافذ و معتبر است مگر در مواردی که از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد که در این صورت برابر ترتیب مقرر در این اساسنامه عمل می شود.

ج- مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیأت مدیره یا تمامی بازرسان یا حداقل یک سوم اعضاء جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم دو سوم اعضاء تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نگردد بار دوم به فاصله حداقل15 روزوحداکثر45روز با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره 1: فاصله دوجلسه مجمع عمومی بایداز15روزکمترواز45روزتجاورننماید ودرغیراینصورت چنانچه از45روزتجاوزنماید،نصاب مجمع عمومی درمرحله دوم نیزهمان نصاب مجمع عمومی مرحله اول خواهدبود.

تبصره 2:اعضاء اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند مدیر مؤسسه یا صاحب امتیاز یکی از شرکائ شرکت را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت شرکت در مجمع عمومی کتباً معرفی نمایند.

تبصره 3:هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع عمومی معرفی نماید.

تبصره 4:اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

ماده 15-

شرط شرکت اعضاء در جلسات مجامع عمومی باستثنای مجمع مؤسس، داشتن و ارائه کارت عضویت انجمن خواهد بود و تأخیر در پرداخت حق عضویت (موضوع: ماده 12اساسنامه) بمنزله استعفاء از عضویت انجمن تلقی شده و شخص مستعفی حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را ندارد.

تبصره:شرط شرکت اعضاء در جلسه مجمع عمومی مؤسس، ثبت نام در لیست متقاضیان تشکیل انجمن صنفی و پرداخت ورودیه خواهد بود.

ماده 16-

پس ازبه حدنصاب رسیدن تعداداعضاءحاضرورسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی ، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام وبلافاصله هیئت رئیسه مجمع مرکب از:یک رئیس و یک یادونایب رئیس ویک یادومنشی ازبین حاضران بارای اکثریت نسبی انتخاب واداره جلسه رابه عهده خواهندگرفت ،همچنین چنانچه انتخابات هیئت مدیره وبازرسان یایکی ازآنهانیزدردستورکارمجمع باشدهیئت نظارت برانتخابات نیزمرکب از3یا5نفرازبین حاضران درجلسه بارای اکثریت اعضاءحاضرانتخاب می شوند.

تبصره 1:اعضای هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات باید با سواد بوده و خود کاندیدای هیأت مدیره و بازرسان نباشند.

ماده 17-

هیأت نظارت موظف است صندوقی را برای رأی گیری آماده نموده به رؤیت حاضران برساند و سپس آنرا لاک و مهر نموده جهت رأی گیری در محل مناسب قرار داده، بر امر رأی گیری نظارت و در پایان رأی گیری و شمارش آراء نتیجه را پس از تنظیم و امضای صورتجلسه ای باطلاع اعضاء برساند. بدیهی است برگهای سفید رأی نیز باید قبلاً توسط هیأت نظارت مهر و امضاء شده، بهنگام رأی گیری بین حاضران توزیع گردد و دقت نمایند که به هر نفر بیش از یک برگ رأی توزیع نگردد.

تبصره 1:هر یک از رأی دهندگان می توانند نام و نام خانوادگی افراد موردنظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره از بین کاندیداهای هیأت مدیره و حداکثر تا 3 نفر از بین کاندیداهای بازرسان در برگ رأی خود بنویسند و مستقیماً به صندوق رأی بیاندازند.

تبصره 2:هیأت نظارت بر انتخابات مکلف است در پایان رأی گیری، صندوق را باز و اقدام به شمارش آراء نموده، بترتیب حاضرین اکثریت آراء، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین از بین کاندیداهای بازرسان بترتیب اکثریت آراء، نفرات اول تا سوم بعنوان بازرسان انجمن تعیین و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، نتیجه را باطلاع اعضای انجمن برساند، مدارک لازم را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره 3: تقدم و تأخر کاندیداهایی که رأی مساوی بدست آورده اند باید از طریق قرعه کشی مشخص شود.

ماده 18-

چنانچه هر یک از اعضاء شرکت کننده در انتخابات، از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ظرف یک هفته به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهد بود ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی باطلاع اعضاء خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آنرا به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره 1:چنانچه اعتراضهای رسیده وارد باشد هیأت نظارت ابطال انتخابات را اعلام و بترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام خواهد شد

تبصره 2:در صورت عدم وصول اعتراض یا وارد نبودن اعراض های رسیده، هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از پایان مهلت مقرر نسبت به پیگیری ثبت انتخابات و سایر مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی اقدام و پس از دریافت گواهینامه و کارتهای هیأت مدیره و بازرسان، از وزارت مذکور نسبت به صدور کارت عضویت اعضاء اقدام نمایند.


فصل چهارم - وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مقررات مربوط به آن

ماده 19-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

 1. طرح و تصویب اصلاحات یا تغییرات تمام یا پاره ای از مواد اساسنامه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا بازرسان و یایک سوم اعضای انجمن با رعایت مقررات قانونی.
 2. عزل انفرادی یا دستجمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن.
 3. اتخاذ تصمیم در مورد تصویب و پیوستن به سایر انجمنهای صنفی دیگر بمنظور تشکیل کانون و یا الحاق به کانون و فعالیت مشترک با کانون ها، انجمنهای صنفی استان، سراسری، و کانون عالی انجمنهای صنفی و یا پایان دادن به همکاری با کانونها یا انجمنهای صنفی دیگر.
 4. انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیأت تصفیه بمنظور تعیین تکلیف، دارائی ها و بدهیهای انجمن.
  - تبصره:اصلاح یا تغییر اساسنامه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن در مجمع فوق العاده بعمل می آید، پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، حداقل از 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای بررسی و اطلاع اعضاء باید فرستاده شود.

ماده 20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :

 1. تعیین یاتغییرمیزان ورودیه وحق عضویت بنابه پیشنهادهیئت مدیره.
 2. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن از این کاندیداهای واجد شرایط عضو.
 3. استماع گزارش هیأت مدیره در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و تصویب آن و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.
 4. استماع گزارش بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن.
 5. استماع، رسیدگی و تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
 6. تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن.
 7. بررسی و قبول یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره مورد تردید قرار گرفته.
 8. رسیدگی نهائی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه از عضویت انجمن معلق یا عزل شده اند.
 9. تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی – استخدام مشاوران و کارشناسان و کارکنان دبیرخانه توسط هیأت مدیره.
 10. تفویض اختیار به هیأت مدیره بمنظور انعقاد پیمانهای دستجمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء و کسب اختیازات جدید برای آنان.
 11. تصویب ایجاد صندوق تعاون و کمیته همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها.

فصل پنجم - شرایط انتخاب شوندگان «هیأت مدیره و بازرسان»

ماده 21-

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده 6 باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. داشتن تابعیت ایران و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران.
 2. داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
 3. داشتن تحصیلات حداقل دیپلم (کسانیکه قبلاً عضو هیأت مدیره یابازرسان بوده اند مستثنی میباشند)
 4. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 5. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و داشتن حسن شهرت در جامعه.
 6. اقامت در حوزه فعالیت انجمن.
 7. دارا بودن شرایط مندرج در ماده 6 این اساسنامه و داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت در مؤسسات باربری و حمل و نقل.
 8. عضویت در انجمن با توجه به مقررات مربوط به فصل دوم این اساسنامه و داشتن حداقل 2 سال تمام سابقه عضویت در انجمن.

  فصل ششم - هیأت مدیره، وظایف و اختیارات آن

  ماده 22-

هیأت مدیره که نماینده رسمی و قانونی اعضای انجمن می باشد دارای 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل بوده و از بین کاندیداهایی که قبلاً کاندیداتوری خود را رسماً و کتباً اعلام نموده اند. بوسیله رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.
- تبصره 1:خدمات اعضای هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی بضرورت تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
- تبصره 2:هیئت مدیره مکلف است دست کم15روز قبل ازتشکیل مجمع وبدون احتساب ایام تعطیل بطورکتبی تاریخ برگزاری مجامع عمومی خودرابه وزارت کارواموراجتماعی اعلام نمایند.
- تبصره 3:هر زمان که ضرورت تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات ایجاب نماید بمحض انتشار آگهی و اعلام دبیرخانه، کسانی که مایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسان انجمن هستند، حداکثر ظرف یک هفته باید کاندیداتوری خود را کتباً به دبیرخانه تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 23- هیأت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک یا دو نائب رئیس، یک خزانه دار، و یک منشی و همچنین یک دبیر از بین خود یا خارج انتخاب و طی صورتجلسه ای باطلاع اعضاء برساند و رونوشت صورتجلسه مذکور را بهمراه مدارک مندرج در ماده 14 آئین نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط به منظور ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
- تبصره 1:چنانچه دبیر انجمن عضو هیأت مدیره نباشد، بدون حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
- تبصره 2:هیأت مدیره انجمن می تواند بنا به پیشنهاد دبیر یکنفر را بعنوان قائم مقام دبیر از بین افراد واجد شرایط انجمن یا خارج از انجمن انتخاب نماید، که بهر حال در هیأت مدیره حق رأی ندارد.
- تبصره 3:حدود وظایف و اختیارات قائم مقام دبیر همان وظایف و اختیارات دبیر انجمن بوده، بهر حال دبیر، مسئول عملکرد قائم مقام خود خواهد بود.

ماده 24-

تغییر هیأت رئیسه (رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و منشی) انفرادی یا دستجمعی موکول به حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره خواهد بود.
- تبصره:انتخاب یا استخدام، سلب سمت یا تغییر دبیر و قائم مقام دبیر با اکثریت آراء اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 25-

جلسات عادی هیأت مدیره هردو هفته یکبار با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر و نافذ خواهد بود و بر حسب ضرورت بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس، یا یک سوم اعضاء هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل میگردد.
- تبصره 1:غیبت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی می گردند.
- تبصره 2:تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هیأت مدیره خواهد بود

ماده 26-

هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، حسابی بنام انجمن صنفی و با امضای مشترک رئیس و خزانه دار انجمن حداقل در یکی از بانکهای کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید، همچنین نسبت به صدور کارت عضویت (با رعایت ضوابط پرداخت حق عضویت) با امضای مشترک رئیس و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن برای اعضاء اقدام نماید.

ماده 27-

در صورت استعفاء، فوت یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره، بجای آنان از اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء باید دعوت شود تا جای عضو مزبور قرار گیرد.
- تبصره:در صورت استعفاء فوت یا فقدان صلاحیت و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت، هر سه نفر بازرسان یا یک سوم اعضاء موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . ماده 28-

هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار قانونی اقدامات لازم در مورد دعوت مجمع عمومی بمنظور تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرسان بعمل آورد.
- تبصره:هیأت مدیره در خلال پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیتهای قبلی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 29-

هیأت مدیره مجاز است از محل منابع مالی انجمن برای اداره امور آن و همچنین امور آموزشی یا تبلیغات و بطور کلی هر گونه مخارج ضروری که جنبه انتفاعی شخصی نداشته باشد، طبق مفاد این اساسنامه و با رعایت مقررات قانونی اقدام لازم بعمل آورد.

ماده 30-

سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتست از:

 1. اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
 2. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.
 3. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 4. تشکیل مرتب و بموقع جلسات هیأت مدیره بمنظور رسیدگی به امور جاری انجمن.
 5. تعیین محل دفتر مرکزی یا اقامتگاه قانونی انجمن.
 6. خرید و فروش و اجاره تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن وانعقادقراردادجهت اداره پایانه های استان تهران مشروط بر آنکه به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
 7. انتخاب و معرفی نمایندگان به مراجع ذیربط برای موارد خاص و معین.
 8. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری انجمن.
 9. بررسی صلاحیت متقاضیان عضویت در انجمن با توجه به مقررات قانونی.
 10. وکالت و نمایندگی انجمن در کلیه مراجع قانونی، حقوقی، قضائی،انتظامی،اداری،استخدامی و دستگاه های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه باحق توکیل به غیرولوکراراًوحق عزل وکیل یاضم وکیل یاامین به وکیل مرقوم.
 11. اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دستجمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی.
 12. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفاتر امور مالی – ثبت مشخصات اعضاء – عضویت – صورتجلسات هیأت مدیره)
 13. تهیه گزارش مالی و عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

ماده 31-

رئیس هیأت مدیره که با رأی اعضای هیأت مدیره و از بین آنان انتخاب میشود دارای وظایف و اختیاراتی بشرح موارد ذیل است:

 1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
 2. اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی هیأت مدیره.
 3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دیگر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء.
 4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و قائم مقام دبیر و کارکنان اداری انجمن که با تصویب هیأت مدیره، استخدام یا بکار گمارده شده یا می شوند.
 5. گشایش حساب جاری انجمن باتفاق خزانه دار در یکی از بانکها و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن حساب با تصویب مجوز خرج و هزینه از طرف هیأت مدیره و در صورت لزوم بستن حسابهای بانکی و گشایش حساب جاری جدید.
 6. امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار و ارجاع به دبیر جهت تحویل دادن به اعضاء.
 7. امضای چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باتفاق خزانه دار و ارجاع به دبیر جهت تحویل دادن به اعضاء.
 8. انجام سایر اموری که بموجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

ماده 32-

وظایف و اختیارات خزانه دار: خزانه دار که از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب می شود، مسئول امور مالی انجمن بوده و دارای وظایف و اختیاراتی بشرح موارد ذیل است:

 1. امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار باتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.
 2. اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن.
 3. رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط.
 4. صدور و امضای کارت عضویت اعضاء باتفاق رئیس هیأت مدیره و ثبت کلیه درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر.
 5. وصول و جمع آوری ورودیه و حق عضویت و کمکهای داوطلبانه اعضای انجمن و ارائه قبض رسید با امضای مشترک خود و رئیس انجمن یا دبیر و واریز وجوه دریافتی بحساب بانکی انجمن.
 6. رپیش بینی درآمد و هزینه های شش ماهه و یکساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع.
 7. خرید و فروش و اجاره و هر نوع عمل مالی تحت نظارت خزانه دار بوده، نامبرده مسئول حفظ اموال منقول و غیرمنقول و وجوه و اسناد و مدارک مالی انجمن و صحت معاملات خواهد بود.
 8. خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع آماده و رونوشتی از آن را توسط هیأت مدیره، دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی، در محل انجمن در دسترس اعضاء قرار دهد.
 9. خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای کتبی بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد.
 10. در صورت پایان مدت اعتبار هیأت مدیره، خزانه دار و رئیس هیأت مدیره موظف خواهند بود امور مالی انجمن را تا قطعیت انتخابات مجدد، اداره نمایند . ماده 33-

دبیر انجمن، ریاست دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی و انجام مصوبات هیأت مدیره بوده، وظایف وی عبارتست از :

 1. پیشنهاد استخدام یا بکار گماردن کارکنان اداری انجمن و مشاوران و کارشناسان به هیأت مدیره.
 2. انجام مکاتبات ادار ی و جاری انجمن و نظارت بر حُسن اجرای مقررات داخلی انجمن.
 3. اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام امور جاری، اداری و تشریفاتی.
 4. ثبت صورتجلسات هیأت مدیره در دفتر مربوط و تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدورنامه ها.
 5. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفاتر دبیرخانه و مشخصات کامل اعضای انجمن.
 6. تهیه و تنظیم کارتهای عضویت اعضاء و تحویل به آنان پس از امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و ممهور نمودن به مهر رسمی ا نجمن و همچنین تهیه و صدور ابلاغ دعوتنامه ها.
 7. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.
 8. تکثیر اساسنامه انجمن و بخشنامه ها و دستورالعملها و سایر مقررات قانونی بمنظور استفاده اعضاء و مسئولان انجمن.
 9. آماده ساختن مکان تشکیل جلسات مجمع عمومی – هیأت مدیره و بازرسان.
 10. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.
 11. نصب آگهی ها و اعلامیه ها در تابلوهای اعلانات و محلهای مناسب برای آگاهی اعضاء.
 12. انجام سایر اموری که بنحوی از انحاء با وظایف دبیر و دبیرخانه مربوط است.

فصل هفتم - بازرسان انجمن، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده 34-

تعداد بازرسان اصلی انجمن سه نفروعلی البدل یک نفر بوده که در مجمع عمومی با رأی مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط برای مدت 1 سال انتخاب می شوند.
- تبصره:محکومیت هر یک از بازرسان در مراجع قضائی کشور و همچنین قطع رابطه کاری آنان با مؤسسات و شرکتهای باربری و حمل نقل، بمنزله استعفای شخصی انان محسوب و نیازی به تشکیل مجمع عمومی جهت عزل آنان نخواهد بود . ماده 35-

وظایف و اختیارات بازرسان عبارتست از :

 1. نظارت بر اقدامات هیأت مدیره و دبیر و قائم مقام دبیر و اعضای کمیته ها در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
 2. نظارت و رسیدگی بر دفاتر و اوراق و اسناد درآمد و هزینه های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن.
 3. رسیدگی به شکایات اعضاء و کوشش در جهت حل و فصل آن و در صورت لزوم تهیه گزارش در این زمینه و ارائه به هیأت مدیره و یا مجمع عمومی.
 4. رسیدگی گزارش مالی و اظهارنظر نسبت به آن جهت ارائه به مجمع عمومی.
 5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به بندهای (ب) و (ج) از ماده 14 این اساسنامه.
 6. بازرسان می توانند با توافق هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

  فصل هشتم - سایرمقررات

  ماده 36-

کلیه هزینه های انجمن اعم از هزینه های جاری و حقوق و مزایای کارکنان دبیرخانه و هزینه های هیأت مدیره و حق المشاوره مشاوران و کارشناسان و اجاره یا خرید ساختمان برای انجمن و خرید دستگاهها و لوازم ضروری انجمن و سایر هزینه ها از محل منابع مالی انجمن تأمین می گردد.

ماده 37-

اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان باید پس از انتخاب شدن در مجمع عمومی، در اولین جلسه، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای قبولی خود را کتباً اعلام دارند.

ماده 38-

سال مالی انجمن از ابتدای فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد.
- تبصره:کلیه حسابها (اعم از درآمدها و هزینه ها) و صورت دارائیهای انجمن (منقول و غیرمنقول) باید در دفاتر رسمی ثبت گردد و کلیه هزینه ها از طریق صدور چک باید انجام شود.

ماده 39-

انجمن می تواند برای ایجاد هماهنگی و آگاهی اعضاء با رعایت کامل قانون مطبوعات کشور و کسب مجوزهای قانونی مبادرت به انتشار نشریاتی نماید.

ماده 40-

ائتلاف با انجمنهای صنفی دیگر بمنظور تشکیل کانون و یا الحاق به آن بلامانع است، لیکن ایجاد ارتباط با هر گونه سازمانهای بین المللی با تصویب مجمع عمومی، پس از تأیید مراجع صلاحیتدار آزاد است.

ماده 41-

انجمن دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرقابل تجزیه بوده و بر همین اساس، دارای حق طرح وپیگیری هرنوع دعوی یاشکایت درکلیه مراجع قضائی،اداری ،استخدامی وانتظامی وترک آنرادارامیباشد.

ماده 42-

انجمن وابسته به هیچ گروه و دسته سیاسی نبوده و خود را مبری از انجام هر گونه فعالیت سیاسی اعضاء بطور مجرد و در خارج از انجمن می داند.

ماده 43-

هیأت مدیره، نماینده رسمی و قانونی انجمن بوده و دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن است، بدون اینکه محدودیتی به عمومیت اختیارات وارد گردد.

ماده 44- رئیس یا دبیر و خزانه دار انجمن مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی ،حقوقی و مسئولان امور مالی انجمن بوده،واعطای هرنوع وکالت برعهده آنهامیباشد،وحفظ کلیه اموال،دارائیها،واسنادواوراق بهادارودفاترمالی انجمن برعهده آنان می باشد.

ماده 45-

با توجه به ضرورت و مصالح انجمن، هیأت مدیره می تواند بمنظور همکاری و یاری و رسیدگی و حل مسائل و مشکلات اعضاء، کمیته هائی را تشکیل دهد.

ماده 46-

طرح و فرم مهر انجمن، پس از تصویب هیأت مدیره، قابل استفاده خواهد بود.

ماده 47-

هیأت مدیره دارای اختیارات لازم برای طرح و اقامه و تعقیب و جوابگوئی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا ترک آن در کلیه محاکم و مراجع صلاحیتدار و قضائی کشور بوده، بطور کلی قیام و اقدام به هر عمل قضائی و حقوقی و هر دعوائی که یکطرف آن انجمن ویااعضای آن باشد با حق انتخاب وکیل و نماینده و عزل آنان و تفویض حق صلح و سایر اختیارات مذکور در مواد 35و36 قانون آئین دادرسی مدنی به وکیل منتخب و امثال آن و همچنین اقدام درباره وظایفی که برای هیأت مدیره در این اساسنامه آمده است و اقدام به هر نوع امری از امور که قوانین و آئین نامه های موضوعه از طرف مقامات دولتی اقدام به آنها را به انجمن توصیه یا تأکید کند، می باشد. ولی در هر حال گزارش اقدامات عملیات خود را باید همه ساله باطلاع مجمع عمومی برساند.

ماده 48-

مجمع عمومی می تواند قسمتی از اختیارات خود را که انجام آن مغایرت قانونی نداشته باشد، به هیأت مدیره تفویض نماید که در هر مورد هیأت مدیره باید گزارش اقدامات خود را در اولین جلسه مجمع عمومی به اطلاع اعضاء برساند.
- تبصره:چنانچه اعضای هیأت مدیره و بازرسان، در خلال دوره مأموریت در اقلیت قرار گیرند، باید انتخابات تجدید شود.

ماده 49-

چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نشده باشد، بازرسان انجمن نسبت به تشکیل مجمع و انجام انتخابات اخطار می دهند، پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا 4 ماه فرصت دارنده، تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند، و چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، اقدامی درباره تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات بعمل نیاید، بازرسان انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند. ماده50-دراجرای تبصره ماده 18آئین نامه انجمن های صنفی وبمنظورثبت وآموزش اعضاء هردوره معادل 5%حق عضویت دریافتی ازاعضاء به حساب اعلام شده ازطرف اداره کل سازمانهای کارگری وکارفرمائی واریزخواهدشد


فصل نهم - انحلال انجمن و انتخاب هیأت تصفیه و مقررات مربوط به آن

ماده 51- انجمن در موارد زیر منحل میگردد:

 1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
 2. چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد.
 3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی کشور مبنی بر ا نحلال.

ماده 52- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

ماده 53-

چنانچه انجمن بنا به اعلام نظر بازرسان و یا بر اساس رأی مراجع قضائی منحل گردد، حداکثر ظرف یک هفته باید هیأت تصفیه ای مرکب از 5 نفر از بین مسئولان انجمن و یا اعضای باسواد و مطلع انجمن انتخاب و زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.
- تبصره:رئیس هیأت مدیره و بازرسان می توانند بر چگونگی انتخاب و نحوه عملکرد هیأت تصفیه نظارت نمایند.

ماده 54- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 3 ماه با هماهنگی و راهنمائی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهیهای انجمن تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهیها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار صندوق قرض الحسنه یا صندوق تعاون مؤسسات وشرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه قرار دهند و در صورت عدم وجود صندوق تعاون مورد اشاره، در اختیار یکی از مؤسسات عام المنفعه یا تشکیل کارفرمائی کانون قرار دهند.

ماده 55- انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.

ماده 56-

دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال انجمن به یکی از روشهای زیر بعمل می آید:

- الف- در صورت معتبر بودن دوره اعتبار قانونی مسئولان انجمن، برابر بند (ج) از ماده 14 این اساسنامه عمل خواهد شد.
- ب- در صورت انقضای دوره اعتبار مأموریت مسئولان انجمن و قبل از سپری شدن مهلت شش ماهه، آگهی دعوت مجمع عمومی با امضای یک سوم اعضای انجمن تنظیم و از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم از اعضاء دعوت بعمل می آید.
- تبصره 1:در این مرحله، رئیس و خزانه دار می توانند اعضای انجمن را برای جمع آوری امضای یک سوم اعضاء یاری نمایند.
- تبصره 2:کلیه هزینه های انتشار آگهی در روزنامه و سایر هزینه های انحلال از محل دارائیهای ا نجمن باید تأمین شود.
- تبصره 3:هیئت مدیره و خزانه دار مکلف هستند با اعضای هیأت تصفیه همکاری نموده، اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
- تبصره4: این اساسنامه در 9 فصل و 56 ماده و 39 تبصره در تاریخ 12/2/1385اصلاح وبتصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه رسید و رعایت مفاد آن برای کلیه اعضاء الزامی است.

هیئت رئیسه

محل امضاء:

 1. رئیس مجمع: آقای علیرضاپارساکیا
 2. نایب رئیس مجمع:آقای محمدرضاعامری برکی
 3. منشی مجمع :آقای اکبرقاسمی

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 439008

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت اسناد انجمن   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License