شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

حمل و نقل پسمانده هاي ويژه

كامل
شنبه 10 مه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رياست محترم كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل جاده اي كالاي كشور

رياست محترم كانون انجمن هاي صنفي رانندگان ناوگان جاده اي حمل كالاي كشور

موضوع: حمل و نقل پسمانده هاي ويژه

با سلام و احترام

به پيوست نامه شماره 10963/72/6 مورخ 93/02/04 مدير كل محترم دفتر آمار، ايمني و ترافيك منضم به نامه شماره 92/50141 مورخ 92/12/25 (ثبتي 2978) معاون محترم محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست مبتني بر اهميت رعايت نكات ايمني در حمل و نقل باتريهاي سربي اسيدي و رعايت آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد به طريق مقتضي اطظلاع رساني گردد.

- غلامحسين دغاغله مدير كل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 12012/74/1
- تاريخ: 93/02/07

جناب آقاي دغادغله

مدير كل محترم دفتر حمل و نقل كالا

موضوع: حمل و نقل پسماندهاي ويژه

سلام عليكم

به پيوست نامه شماره 92/50141 مورخ 92/12/25 (ثبتي) معاون محترم محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست متضمن تاكيد بر اهميت رعايت نكات ايمني در حمل و نقل باتريهاي سربي اسيدي به عنوان يكي از پسمانهاي ويژه و نيز اهميت اطمينان از عدم خروج حاملان محموله هاي مذكور از مسير مرزهاي ورودي به گمرك اجرايي محل ترخيص ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع رعايت نكات ايمني حمل و نقل محمولات مذكور و عدم هر گونه تخليه و بارگيري در مسير حمل در قالب آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك و كنوانسيون بازل با اولويت استانها و مسيرهاي مرزي به تشكل هاي صنفي و شركتهاي حمل و نقل مربوطه اطلاع رساني گردد.

- جواد هدايتي كدير كل دفتر اماره ايمني و ترافيك
- شماره نامه:10963/72/6
- تاريخ نامه:93/02/04

جناب آقاي مهندس كشاورزيان

رياست محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي

موضوع:كاربرد فناوري هاي شناسي و رديابي براي حاملان پسماندهاي ويژه

با سلام

احتراما در خصوص واردات و حمل و نقل داخلي پسماندهاي ويژه به استحضار ميرساند رعايت حمل و نقل ايمن (آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد شيميايي و خطرناك مصوبه شماره 44870/ت22029 مصوب مورخ 80/12/27 هيات وزيران) يكي از ابعاد مهم در مديريت زيستي محيطي اينگونه پسماندها محسوب مي گردد. يكي از مهمترين پسماندهاي ويژه در مورد حمل و نقل به دليل دارا بودن اسيد سولفوريك و انواع فلزات سنگين بخصوص سرب داراي پتانسيل بالاي خطرات مي باشد باتري هاي سربي-اسيدي فرشوده مي باشند. لذا نظر به اهميت اطمينان از عدم خروج حاملان محموله هاي اين نوع باتريها از مسير مرزهاي ورودي به گمرك اجرايي محل ترخيص و از آنجا به واحد صنهتي بازيافت، مطابق با مجوز واردات صادره از اين سازمان مبتني بر معيارهاي زيست محيطي و نيز عدم هرگونه تخليه و بارگيري در مسي مي باشد با توجه به موارد فوق الذكر، خواهشمند است دستور فرماييد هماهنگيهاي لازم در خصوص استفاده از حاملان داراري مجوز رسمي از آن سازمان و كاربرد فناوريهاي شناسايي و رديابي همچون، شناسايي با امواج راديويي (RFID) و رديابي ماهواره اي (GPS) براي محموله هاي مذكور معمول گردد.

- سعيد متصدي معاون محيط زيست انساني
- شماره نامه:92/50141
- تاريخ نامه:92012/25


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License