شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

برنامه ماليات بر ارزش افزوده

6 خرداد 1389
پنج شنبه 27 مه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 6666/ 89/الف/ك مورخ 17/1/89 كانون محترم انجحمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در خصوص موشوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند، در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر الزام پرداخت ماليات مذكور توسط مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل، كانون مذكور اقدام به تهيه برنامه‌اي با سختار محاسبه، گزارش‌گيري، و صدور صورتحساب وجه ماليات بر ارزش افزوده در برنامه سبا نمده است. بنا بر اين، كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كه تمايل به تهيه و نصب برنامه مورد نظر را دارند، بايد نسبت به پردخت مبلغ 300/000 ريال به شماره حساب 0105520549009 بانك ملي شعبه شهيد هرندي و يا حساب جاري شماره 79819166 بانك كشاورزي شعبه پايانه به نام انجمن صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل و كالاي برون شهري تهران و حومه واريز و فيش مربوط را به واحد حسابداري دفتر مركزي انجمن ارايه نمايند.

ضمناً ذكر نام مؤسسه/شركت در ذيل فيش ضروري است تا سي.دي برنامه از طريق كانون تهيه و نسبت به نصب آن توسط اين انجمن اقدام گردد.

شايان ذكر است مؤسسه يا شركتي كه از ارسال فيش واريزي تقدم داشته باشد بر حسب تاريخ واريزي در اولويت نصب قرار خواهد گرفت.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License