شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اصلاحيه مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها

31فروردين 1390
چهار شنبه 20 آوريل 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا
- موضوع: اصلاحيه مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها

سلام عليكم:

احتراما؛ عطف به رو نوشت نامه شماره 150807/11 مورخ 01/12/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصويرنامه شماره 150807/11 مورخ 01/12/89 سرپرست محترم وزارت راه و ترابري در خصوص اصلاحيه مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها و تعيين ميزان حداكثر بار مجاز محوري و كلي وسايل نقليه جهت آگاهي و بهره برداري و همچنين رعايت كامل مفادنامه صدرالذكر ارسال مي‌گردد.

- رئيس هئيت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:29/01/90
- شماره نامه:15633/90

- جناب آقاي دكتر افندي زاده
- معاون وزير رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور
- موضوع: اصلاحيه مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها

سلام عليكم:

پيرو نامه شماره 19125/11 مورخ 1/11/86 و با توجه به اختيارات حاصله از بندهاي 7 و 12 ماده 7 قانون تغيير نام " وزارت راه " به وزارت راه و ترابري" و ماده 14 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي، بندهاي الف، ب و ج مقررات حمل و نقل بار در راههاي كشور (موضوع ابلاغيه شماره 11/24246 مورخ 8/12/75) به شرح زير اصلاح مي‌گردد.

الف: بار محوري

حداكثر فشار وارد از محورهاي وسايل نقليه بر سطح راه نبايد از حدود ذيل تجاوز نمايد:

- 1- محور راهنما(دوچرخ)............8تن(هشت تن)
- 2- محور منفرد(چهار چرخ).........13تن(سيزده تن)
- 3-محور زوج(هشت چرخ)...........22تن(بيست و دو تن)
- 4-محور تريوله ......................24تن( بيست و چهار تن)

ب: وزن مجاز كاميون‌ها

- كاميون دو محور(شش چرخ)............20تن(بيست تن)
- كاميون سه محور(ده چرخ)..............28تن(بيست و هشت تن)

تبصره: وزن مجاز ساير كاميون‌هاي مشمول اين بند به شرح جدول شماره 1 پيوست مي باشد.

ج: وزن مجاز وسايل نقليه مفصل دار

- 1-ج:تريلي‌ها(كشنده + نيمه يدك، بارگير مستقيما بوسيله چرخ پنجم به كشنده متصل است)
- 1-تريلي چهار محور چهارده چرخ ...34تن(سي و چهارتن)(فاصله بين دو محور عقب تريلر كمتر از 2 متر)
- 2-تريلي چهار محور چهارده چرخ...38تن(سي و هشت تن)(فاصله بين دو محور عقب تريلر بيشتر از 2 متر)
- 3-تريلي پنج محور دوازده چرخ .....42تن(چهل و دو تن)
- 4-تريلي پنچ محور هيجده چرخ ......44 تن(چهل و چهار تن)
- 5- تريلي شش محور شانزده چرخ....44 تن(چهل و چهار تن)
- 2-ج:كاميون با يدك(بارگير بطور غير مستقيم بوسيله مالبند و قفل و پين به كاميون متصل مي شود)
- 1-كاميون دو محور شش چرخ با يدك دو محور شش چرخ.....33تن(سي و سه تن)
- 2-كاميون دو محور شش چرخ با يدك سه محور ده چرخ.......35تن(سي و پنج تن)
- 3-كاميون سه محور ده چرخ با يدك دو محور شش چرخ.......40تن(چهل تن)
- 4-كاميون سه محور ده چرخ با يدك سه محور ده چرخ..........42تن(چهل و دو تن)

- تبصره 1:وزن مجاز ساير وسايل نقليه مفصلدار مشمول اين بند به شرح جداول 2 و 3 پيوست مي باشد.
- تبصره2:در هر صورت حداكثر وزن كاميون و وسايل نقليه مفصلدار با بار نبايد از ميزان مندرج در كارت مشخصات آن تجاوز نمايد.

ضمنا جدول شماره 4 پيوست به جدول 3 مندج در ماده 12 فصل سوم دستورالعمل جابجايي محصولات ترافيكي در راههاي كشور موضوع تبصره 4 بند "د" مقررات حمل و نقل بار در راههاي (اصلاحي به موجب ابلاغيه شماره 11/1596 مورخ 2/2/83) اضافه مي گردد.

- سرپرست وزارت راه و ترابري: علي نيكزاد
- تاريخ نامه:01/12/89
- شماره نامه:150807/11

JPEG - 20.3 kb
جدول يك:آرايش گروه‌هاي محوري انواع كاميون
JPEG - 20.9 kb
جدول 2:آرايش گروه‌هاي محوري انواع كاميون با يدك
JPEG - 22.7 kb
ادامه جدول 2:آرايش گروه‌هاي محوري انواع كاميون با يدك

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License