شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تاريخچه شهرک‌های حمل و نقل

31 مردادماه 1388
شنبه 22 اوت 2009 بوسيله ى اميد قاسمي

تا پيش از سال 1367 بنگاههاي باربري پراکنده در سطح شهر مسئوليت امور حملونقل را برعهده داشتند. افزايش تعداد اين مؤسسات، توسعه شهر و مسائل پيرامون کيفيت زندگي شهري، سبب شد تا فکر تجميع آنها مورد توجه واقع شود. با ايجاد شرکت پايانه (سهامي خاص) مسؤليت ايجاد اين مراکز(پايانه هاي عمومي بار) برعهده اين شرکت قرارگرفت.

اهداف اصلي که از تاسيس و بهره‌برداري از پايانه‌هاي عمومي بار مدنظر بوده است عبارتند از:

1- ارائه خدمات رفاهي به رانندگان وسايل نقليه در زمينه‌هاي گوناگون از قبيل استراحتگاه، سرويسهاي بهداشتي، ورزشي، تعميرگاهها، فروشگاهها، پارکينگ‌ها، امکانات فرهنگي و ....

2- ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي به رانندگان وسايل نقيله و کليه عوامل دست اندر کار سيستم حمل و نقل جاده اي.

3- ايجاد امنيت ترافيکي جهت شهروندان از طريق تفکيک ترافيک شهري از ترافيک سنگين(برون شهري) و کاهش آلودگي (صدا، هوا، ارتعاشات لرزشي) ناشي از عبور وسايل .

4- ارائه اطلاعات مربوط به حمل کالا در منطقه و سهولت دسترسي به آن.

5- امکان اعمال مديريت منسجم برسيستم هاي حمل و نقل جاده اي.

6- کنترل و افزايش ضريب امنيت جابجايي کالا.

7- تسهيل و تسريع در امر جابجايي کالا.

8- امکان اولويت بخشيدن به حمل و نقل کالاهاي استرتژيک و هماهنگ کردن ناوگان ترابري با سياستهاي موضعي و منطقه‌اي.

9- جلوگيري از دپو محمولات کارخانه‌ها و کاهش هزينه‌هاي انبارداري.

10- به حداقل رساندن تردد کاميونهاي يکسر خالي و درنتيجه کاهش نرخ خدمات حمل و نقل کالا.

11- ايجاد زمينه هاي اشتغال در زمان اجراي طرح، بهره‌برداري و نگهداري از پايانه ها با توجه به مشاغل وابسته به حمل و نقل و حرفه هاي جانبي.

12- جلب توجه رانندگان کاميونهاي ترانزيت بلحاظ وجود امکانات کامل خدماتي، رفاهي دراين مجموعه‌ها.

13- ايجاد مراکزي مناسب و قابل اطمينان براي رانندگان و صاحبان کالا و ايجاد امنيت خاطر آنها براي حفظ وسايل نقليه .

با اين حال از ديدگاه عملي و آنچه در واقعيت عيني و ملموس کشور روي داد، به نتيجه نرسيدن و محقق نشدن بسياري از آرمانها و خواسته هاي اوليه بود.

مهمترين دلايلي که عدم استقبال از پايانه هاي عمومي را بدنبال داشت عبارت بودند از:

1) طولاني شدن زمان بهره‌برداري (با توجه به نقش سرمايه‌گذاري، مديريتي و بهره‌برداري دولتي) که سبب افت در سود دهي اين تسهيلات ميشدند.

2)متقاضي و‌ سرمايه‌گذار جديدي که وارد اين مجموعه‌ها ميشد نميتوانست تصوري ازوضعيت جديد کاري خود داشته باشد و با توجه به ريسک سرمايه‌گذاري و ... محافظه کارانه دست به هر اقدامي ميزد.

درنتيجه شرکتهاي توانمند و با جاذبه‌هاي بالاي فعاليتي تمايلي به انتقال به اين اماکن پيدا نکرده و نهايتا، با توسل به اجبارمديريت شهري و متوليان حمل ونقل برخي از اين شرکتها مکان خود را تغيير دادند.

نارضايتي متولي و سرمايه گذاري دولتي ( که عموما" منفعتي ملموس از قبال اين تصميم و برنامه‌ريزي نداشت) از يکسو و نارضايتي شرکتهاي حمل‌و‌نقلي از کمبود فضاها، از دست رفتن هويت تمليکي مؤسسات و مهمتر از همه کاهش نقش تصدي گري و اعمال نفوذي آنها از سوي ديگر، سبب شد تا در رويه مذکور و در نوع صدور مجوز موافقت اصولي ساخت اين مراکزتغييراتي حاصل آيد و در ادبيات حمل ونقلي مبحث جديدي تحت عنوان شهرک حمل ونقل Logistic city)) مورد توجه واقع شود.

‌تعريف پايانه بار:

«پايانه بار محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات مورد نياز رانندگان وسيله نقليه عمومي باري و داراي کليه تأسيسات و امکانات براي ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل کالا (از قبيل سالن اعلان بار، مؤسسات و شرکتهاي حمل و نقل کالا و ... ) و تعيين نرخ خدمات حمل و تعيين مقصد با مشارکت راننده، شرکت يا مؤسسه و صاحب کالا مي‌باشد.»

تعريف شهرک حمل و نقل:

«شهرک حمل و نقل بار محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل کالا که در آن اغلب فضاهاي مورد نياز از سوي شرکت حمل و نقلي تهيه و در اختيار رانندگان و صاحبان کالا قرار داده‌ مي‌شود. ضوابط حاکم بر اين شهرک از نظر مديريت حمل و نقل تابع ضوابط و مقررات وزارت راه و از ساير نظرات تابع قوانين و مقرارت شهري است.»

نتايج حاصل از احداث شهرکهاي حمل و نقل در زمينه مديريت حمل ونقلي علاوه بر مواردي که از احداث پايانه هاي عمومي بار مدنظر بود عبارتند از:

1- اداره اين شهرکها توسط شرکتهاي حمل و نقل انجام مي گردد. 2- هرشرکت حمل‌و‌نقل مي تواند در شهرک داراي تأسيسات و امکانات مستقل غير مشاع باشد در واقع براساس نوع درخواست ميتواند براي خود فضاي کار و خدمت به مشتريان ايجاد کند. 3- جلوگيري از سرمايه گذاري بالا و موازي صاحبان شرکتهاي حمل و نقل 4- شرکتهاي حمل‌و‌نقل بطور مستقل به کاميونداران خدمات بهتر و در فضاي مناسبتري ارائه مي کنند. در واقع دراين نوع از ساخت و سازها شرکتهاي حمل و نقل از امکان بيشتري براي حضور در عرصه فعاليتهاي حمل‌و‌نقلي برخوردار بوده، سرمايه گذاري مورد نياز احداث شهرک حمل و نقل از طريق مشارکت فعالان حمل و نقل تأمين و پرداخت ميگردد. 5- نظارت متمرکز دولتي 6- شرکتهاي باربري در شهرکهاي حمل‌و‌نقل برخلاف پايانه‌هاي عمومي خدمات خصوصي ارائه مي‌کنند. تأثير‌گذاري پايانه عمومي بلحاظ ماهوي و عملکردي از يک طرف و تصميم گيري مديران بخش حمل و نقل از سوي ديگر، باعث شده بود تا خدمات خصوصي که از جانب شرکتهاي حمل و نقل ارائه مي شدند، بکل حذف گردد. 7- گام برداشتن در جهت حذف پديده يکسر بار انتظار مي رود که اين شيوه باعث همکاري و هم زيستي مسالمت آميز هرچه بيشتر بين شرکتهاي حمل و نقل و کاميونداران گردد.

عمده منافعي که مديريت شهري از قبل تاسيس اين شهرکها بدست ميآورد عبارتند از:

1- سالم سازي محيط 2- تأمين بهداشت رواني و سلامت آمد‌ و شد شهروندان با توجه خارج کردن کاميونها از جريان ترافيک شهري 3- پيشگيري از اتلاف وقت 4- ارائه خدمات آموزشي به کاميونداران 5- تأمين راحت و مناسب خدمات شهري مورد نياز شهرک

ضرورتها و نياز در احداث شهرک حمل ونقل تهران:

الف) در بعد تقسيمات کشوري، سطح منطقه و شهر: 1- نقش کليدي و پراهميت تهران بعنوان پايتخت و مرکزيت سياسي، اقتصادي و بازرگاني 2- نيازها، بايدها و نبايدها و خواسته هاي تهران و ساکنين آن بعنوان يک کلان شهر

با توجه به سياست تمرکزگرايي که دردهه‌هاي پيشين برآن تأکيد بوده و گسترش به نوعي غيرقابل کنترل تهران، و‌اينکه امروز تقريبا" تمام راههاي توسعه کشور از مسيرتهران مي‌گذرند، اين شهررا به مرکز و الگويي براي تصميم گيريهاي کشور مبدل ساخته و ضابطه‌مند کردن زندگي شهري و برآوردن خواسته هاي شهروندان، به نحوي که پاسخگوي مناسبي براي اقشار، سلايق و نيازهاي مختلف باشد، جز در سايه مديريت شهري کارآمد و با برنامه‌ريزي‌هاي معطوف به آينده شهر، تحقق پيدا نخواهد کرد.

ادغام کاربريهاي مختلف شهري که بعضا" درکنارهم قرارگيري آنها نامتجانس مي‌نمايد، نياز به سالم سازي محيط و تأمين بهداشت رواني شهروندان را ضروري ساخته است.

(ب) از ديدگاه آمار وارقام حمل ونقلي:

منبع: سالنامه آماري حمل ونقل جاده‌اي (1384)

عمده مواردي که راه‌اندازي شهرک و ساير تسهيلات حمل ونقل کالا در استان تهران را يادآور ميشود عبارتند از:

1- تعداد سفرهاي انجام شده براي حمل کالا:

تعداد کاميونهاي واردشده به استان: 2859 دستگاه، تعداد کاميونهاي خارج شده از استان: 2203 دستگاه. سهم استان از جابجاييهاي کشور: 13% از کل

2- داشتن رکورد بيشترين حجم جابجايي کالا برحسب استان مبداء:

استان تهران با (5/9%) در مقام دوم پس ازاستان اصفهان (13%) قرار ميگيرد.

3- داشتن رکورد بيشترين حجم کالاي وارد شده به استان درميان ساير استانهاي کشور: 29985 هزار تن.

4- ساير آمار و ارقام مربوط به فعاليتهاي تجاري استان نيز قابل توجه‌اند:

ميزان کالاي خارج شده از استان: 18553 هزار تن. جابجايي درون استاني کالا: 5406 هزار تن

5- تجميع کثيري از موسسات باربري و شرکتهاي حمل ونقلي کشور در اين استان و شهر تهران؛ شرکتها و مؤسسات فعال باري: 438 شرکت. شرکتها و مؤسسات بين المللي: 570 موسسه

مهمترين شاخصه‌هايي که زمين تخصيص يافته را براي احداث شهرک حمل ونقل مناسب مينماياند:

1- قرارگيري درکنار جاده و مسير ارتباطي تهران قم

(نسبت ترددهاي باربري به کل تردد در اين محور 9/81 درصد است.اين نسبت در ساير محورهاي استان تهران 6/36 درصداست) همچنين سهم محور از کل ترددهاي باري 63 درصد گزارش شده است. (منبع: برداشتهاي آماري مشاورين آراستان در سال 1374)

2- وسعت زمين که سطوح مورد نياز جهت فعاليت شرکتهاي حمل ونقلي و کاربريهي مرتبط و وابسته را فراهم ميآورد.

3- وضعيت توپوگرافي، نوع فعاليتي که در سايت در حال شکلگيري است نيازمند امکان دسترسي به همه بخشهاي زمين است و ازينرو شکل ناهمواريها و امکان برقراري دسترسيها در کل سايت اهميت ويژه اي دارد.

مهمترين نکاتي که در طراحي سايت مورد توجه قرار گرفته عبارتند از:

1) حداکثر انطباق با وضعيت توپوگرافي در جهت بهينه سازي حجمهاي خاکبرداري و خاکريزي

2) ادغام متناسب و همگون کاربريها

3) امکان فازبندي پروژه

4) حداکثر استفاده از پتانسيلهاي زمين براي جانمايي کاربريها

5) تفکيک مسيرهاي حرکتي، زونينگ و تعريف بلوکهاي شهري

6) به‌حداقل رساندن تقاطعها

7) خودروي طرح جهت طراحي خيابانها و قوسهاي گردشي خودروهاي سنگين (کاميون) ميباشد.

8) منظر شهري و اصول زيست محيطي

در اين شهرک جهت تحقق خواسته‌هاي سازمان حفاظت از محيط زيست براي اختصاص 25 درصد از کل سايت به فضاي سبز، مقرر شد در کنار فضاهاي مشخصي که در سايت بدين منظور اختصاص مييابد، در طراحي فضاهاي داخل هريک از موسسات برمبناي سطوح تمليکي، درصدي براي فضاي سبزمنظور شده و مديريت واحدها به مشجر کردن و نگهداري از آن ملزم شوند. به اين ترتيب علاوه بر حفظ زيبايي در منظر بصري شهرک، درصدي از آلودگيهاي ايجاد شده از کاميونها، جذب خواهد شد.

معرفي:

شهرک حمل ونقل تهران در زميني بالغ بر 300 هکتار در کيلومتري جنوب شهر تهران و در مجاورت با جاده قديم قم قرار گرفته و درمجموع فعاليت 300 شرکت حمل ونقلي استان تهران در آن پيش بيني شده است.

اين شهرک مطابق با نظر کارفرما و پيشنهاد اوليه مشاور در چندين مرحله فازهاي اجرايي را طي خواهد کرد. در اينجا توضيحات مختصري در ارتباط با نحوه تخصيص سايت و کاربريهاي مختلفي که در آن پيش بيني شده ارائه ميگردد:

زون 1 :

اين بخش که در ضلع شمالي مجموعه واقع شده، بالغ بر 100 هکتار وسعت داشته و جهت فعاليت 79 شرکت حمل ونقلي طراحي و آماده واگذاري خواهد بود.تفکيک قطعات تمليکي براي هريک از موسسات در زمينهاي 5000 متري صورت گرفته و ضوابط و سطوحي که مورد ساخت و ساز واقع ميشود، منطبق با استانداردها و دستور العملهاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، و بطور اخص شامل موارد زير ميگردد:

1)ساختمان اداري شامل بخشهاي مربوط به ارباب رجوع، کارمندان و مديريت به مساحت تقريبي 250 مترمربع

2)استراحتگاه رانندگان شامل خوابگاهها، سرويس و حمام، آشپزخانه و استراحتگاه به مساحت تقريبي 200 مترمربع

3) نمازخانه و وضوخانه به مساحت تقريبي 50 مترمربع

4) توقفگاهها (کاميون و سواري)

5) انبار و سوله بمساحت 1000 مترمربع

با توجه به محاسبه سهم ارزش افزوده بخش هاي خدماتي، حمل‌ونقل درکنار انبارداري قرارمي گيرد و اين دو صنعت در توليد ناخالص (درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي هرکشور به صورت مواد اوليه ، محصول نيمه ساخته و محصول ساخته شده در انبارها نگهداري مي شود و انبارها حلقه‌اي از حلقه‌هاي زنجيره توليد، توزيع و مصرف هستند.) داخلي رابطه نزديکي دارند. پيش‌بيني و توصيه ميشود با توجه به عمده نکات زير در روند فعاليتهاي کاري شرکتهاي حمل ونقلي مستقر در شهرک، مقوله انبارداري تقويت شده و زيرساختهاي لازمه فراهم شود.

1- اقتصاد: با توجه به کاهش قيمت تمام شده

2- تجارت: سهم عمده فعاليت مؤسسات بازرگاني

3- صنعت: با توجه به اهميت استراتژيک در توليد وروند گردش چرخهاي صنعتي

4- قوانيي و مقررات موجود در کشور که فعاليت در عرصه انبار داري را برعهده صنعت حمل ونقل قرار ميدهد.

5- نوع فعاليت و تعامل کاري: شرکتهاي حمل و نقلي نياز به محلي براي دپو و انبارداري دارند. به‌اين معنا که اگر مقصد حمل شهر ديگري باشد انبارداري مستقيما" در کنار حمل ونقل خواهد بود و باعث تکامل آن مي شود و اگر مصرف داخل شهر باشد، انبار به عنوان ذخيره مورد توجه قرارمي گيرد.

• پيش بيني مي شود از مجموع 300 قطعه واگذارشده به شرکتها و مؤسسات باربري 20% از آنها در امر خرده بار و 80% از آنها در بخش عمده بار به فعاليت بپردازند.

ساير کاربريهايي که در زون 1 تاسيس و بهره برداري از آنها صورت ميگيرد عبارتند از:

1) بخش اداري(مجموعهA):

اين بخش مساحتي بالغ بر 50000 مترمربع را بخود اختصاص داده و در ضلع شمالي آکس 60 متري شرقي-غربي قرار دارد.کاربري‌هايي که در آن جانمايي شده است عبارتند از:

1) ساختمان اداري شهرک:

سمتهاي شغلي که در اين ساختمان ديده ميشود عبارتند از:

مديريت

امور مالي و درآمدها (معاونت، حسابداري وکارمندان دفتري)

عمران و معماري (معاونت، کارمندان دفتري و کارشناسان معماري و عمران)

خدمات (معاونت، کارمندان دفتري و تکنسينهاي اجرايي)

تعميرات و نگهداري ( معاونت مربوطه، کارشناس اجرايي و کارمندان مسوول)

نمايندگي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

انجمنهاي صنف مربوطه

اتحاديه کاميونداران و شرکتهاي حمل و نقلي

بايگاني، اطلاعات، خدمات، نگهباني و حراست، دبيرخانه و ساير کارمندان امور اداري و خدماتي شهرک

سطح کل زيربناي ساختمان اداري با احتساب سالن برگزاري سمينارها و جلسات با گنجايش 300 نفر، 1400 تا 1600 مترمربع برآورد ميگردد.

2) ساختمان شعب بيمه و سازمان تامين اجتماعي:

مجموعا 4 شعبه بيمه در اين بخش به فعاليت خواهند پرداخت. هريک از اين شعب 150 مترمربع مساحت داشته، درنتيجه مجموعا 600 مترمربع زيربنا براي اين بخش درنظر گرفته ميشود. جهت نمايندگي سازمان تامين اجتماعي نيز، ساختماني با 300 مترمربع طراحي خواهد شد.

3)شعب بانکها:

در مجموع فعاليت 4 شعبه از بانکهاي کشور، براي شهرک حمل و نقل برنامه ريزي و ساماندهي ميشود. سطح زير بنا براي مجموعه شعب 800 مترمربع پيش بيني ميشود.

4) فروشگاههاي محلي:

در مساحتي بالغ بر 8000 مترمربع مجموعه متنوعي از کاربريهاي خدماتي و فضاهاي باز عمومي، فضاي سبز و پارکينگها جانمايي ميشوند. پيش بيني ميشود سطح اشغال واحدها در اين بخش تا 50 درصد زمين لحاظ شود.

2) مجتمع خدمات رفاهي بين راهي (مجموعهB ) :

اين بخش مساحتي بالغ بر 40000 مترمربع را بخود اختصاص داده و در حاشيه خياباني که دسترسي غربي سايت را تامين ميکند قرار دارد. عملکرد غالب فعاليتها در اين زون خدمات رفاهي بوده و بعنوان يک مجتمع بين راهي با کسب مجوز از سازمان راهداري، در بخشي از حريم جاده، ساخته ميشود.کاربري‌هايي که در آن جانمايي شده است عبارتند از:

1) استراحتگاه بين راهي و مهمانسرا

اين بخش جهت سرويس دهي به شاغلين و مراجعين شهرک، نيز مسافرين عبوري از جاده تهران- قم طراحي ميگردد. سطح زيربنا بدين منظور 1000 تا 1500 مترمربع پيش بيني شده است.

2) مسجد

زير بناي مسجد 800 مترمربع بوده و جهت کارمندان بخش اداري، شاغلين در شرکتهاي حمل ونقلي و نيز مسافران عبوري از مسير تهران قم برنامه ريزي ميگيرد.پيش بيني ميشود روزانه 1200 تا 1700 نفر از تاسيسات مذهبي اين واحد استفاده نمايند.

3) درمانگاه و مرکز خدمات پزشکي

4) رستوران

برآورد ميشود روزانه پس از راه اندازي زونهاي اول و دوم شهرک، بيش از 8000 نفر از سرويسهاي ارائه شده از سوي واحدهاي خدمات رفاهي و پذيرايي شهرک استفاده نمايند.

5) پمپ بنزين و گازوئيل:

اين واحد بايد به نحوي جانمايي شود که امکان سرويس دهي توامان به خودروهاي عبوري از جاده و خودروهايي که در ارتباط با شهرک به فعاليت ميپردازند را داشته باشد. درنتيجه درصورت کسب مجوز از سازمان راهداري براي احداث ابنيه و کاربريها در حريم مصوب جاده، بخشي از کمربند محيطي غرب سايت براي اين منظور مناسب ارزيابي ميشود. مجموع فضاهاي باز و بسته براي اين واحد 7000 مترمربع و سطح زير بناي ساخته شده براي امور اداري، خدمات و ... تقريبا 200 مترمربع خواهد بود.

6) واحدهاي تجاري:

ساير کاربريهاي خدماتي پراکنده در زون 1:

تاکسي سرويس (TX):

آتش نشاني(FP):

با درنظر گرفتن تاسيسات و فضاهاي باز در حدود 3000 مترمربع زمين براي اين بخش مورد نياز خواهد بود. جانمايي اين واحد با لحاظ نظرات کارشناسان سازمان آتش نشاني صورت ميپذيرد. هرچند که وضعيت شبکه هاي ارتباطي، گستردگي سايت و فازبندي عمليات اجرايي، بخشي ازقطعه زمين تفکيک نشده در ضلع شرقي زمين شهرک با خيابان 60 متري شرقي- غربي را، مناسب مينماياند.

سالن ورزش(SP):

ساخت اين واحد پس از افتتاح و راه اندازي زون 1 شهرک صورت ميگيرد.شريانهاي ارتباطي درجه يک براي جانمايي اين واحد مورد توجه قرار دارند. حداقل زيربنا براي اين واحد 2500 مترمربع پيش بيني ميگردد.

تاسيسات زيربنايي

زون 2:

خيابان شرياني 60 متري شرقي– غربي که بعنوان يک آکس تجاري فعاليت خواهد کرد، مرز اوليه در فازبندي مراحل اجرايي خواهد بود.

در زون 2 از شهرک حمل ونقل تهران تعداد 221 عدد از شرکتها و مؤسسات باربري، فضايابي و خدمات براي آنها پيش بيني شده است. تفکيک قطعات تمليکي براي هر مؤسسه 4000 مترمربع و ريزفضاهاي هر شرکت به شرحي که پيشتربراي قطعات 5000 متري شرکتهاي باربري درزون1 ذکر آن شد، درنظرگرفته مي شود. با اين تفاوت که پارکينگهاي اختصاص يافته در داخل اين قطعات از سطح کمتري در قياس با پارکينگهاي مؤسسات زون اول برخوردار خواهند بود.

ساير کاربرهاي خدماتي و رفاهي که دراين بخش پيش بيني شده است عبارتند از:

1- مرکز معاينه فني خودروهاي سنگين

سايتي که بدين منظور تخصيص يافته در ضلع جنوبي خيابان 60متري شرقي – غربي واقع شده و با توجه به اينکه در نزديکترين نقطه نسبت به ورودي شهرک جانمايي شده، خودروهايي که نيازمند به استفاده از خدمات اين واحد هستند، مي توانند با کمترين اصطکاک نسبت به جريان فعاليت درون شهرک و کريدورهاي حرکتي آن، رفت‌و‌آمد مطلوبي را به آن داشته باشند.‌علاوه‌ براين شريان اصلي ارتباطي شهرک نيز دسترسي‌هاي مناسبي را فراهم آورده‌اند. در طراحي اجزاء اين واحد اشاره به موارد زير قابل توجه خواهد بود:

الف) مسيرهاي صف بندي و انتظار کاميون‌ها براي ورود و خروج در داخل مجموعه ديده شده تا ممانعت در جريان حرکتي مسيرهاي مواصلاتي حاصل نيايد.

ب‌) ورودي به و خروجي از مرکز بطور مجزا طراحي شده است.

ج‌) اختصاص 2000مترمربع سوله جهت برنامه‌هاي معاينه فني و بازبيني

د‌) جانمايي 9800مترمربع از اراضي ضلع جنوبي مرکز به صورت قطعات رزرو تا در مراحل بعد به کاربري‌هاي مرتبط اختصاص يابد.

2- کاربريهاي تجاري:

درحاشيه شريان اصلي 60 متري شمالي_جنوبي و شرقي_غربي انواع کاربري‌هاي خدماتي و رفاهي متناسب با نيازهاي شهرک ارائه خواهند شد. توقفگاههاي جداگانه‌اي براي سرويس دهي به اين واحدها پيش بيني شده است.

3- پارکينگهاي عمومي:

در ضلع جنوبي خيابان شصت متري شرقي–غربي و در نزديکترين نقطه نسبت به ورودي مجموعه، 16500 مترمربع جهت توقفگاههاي عمومي و باسکول پيش بيني شده است. همچنين جهت جلوگيري از ورود بارترافيکي به داخل شهرک، کاميونهاي بارزده و تمليکي هر مؤسسه دراين توقفگاهها باقي مي مانند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت شرکت شهرك‌ حمل و نقل مؤسسات باربری تهران (سهامی خاص)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License