شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست نام رانندگان محروم از دريافت خدمات

8 مرداد 1390
شنبه 30 ژوئيه 2011

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 15823/11 مورخ 27/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره به پيوست ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در چهارمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 14/4/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه،‌ از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16251/90
- تاريخ نامه: 6/5/90

فهرست رانندگان محروم از خدمات- چهاردمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 14/4/90
رديفنام و نام خانوادگي رانندهمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت.ماه تاريخ شروع محروميتتاريخ خاتمه محروميت
1 عزيز مغيث پور فارس 3128472 1 1/5/11390 1/6/1390
2 ناصر اسدي شكيب تهران 2281750 2 1/5/1390 1/7/1390
3 محسن رضايي كرمانشاه 1182198 2 1/5/1390 1/7/1390
4 عليرضا موميوند كرمانشاه 1132031 2 1/5/1390 1/7/1390
5 هادي نظري همدان 1307688 4 1/5/1390 1/9/1390
6 محمد حسن عبدلي همدان 1247461 2 1/5/1390 1/7/1390
7 قادر افروشه آذربايجان شرقي 1144953 2 1/5/1390 1/7/1390
8 علامرضا ابوالقاسم خوزستان 4230471 2 1/5/1390 1/7/1390
9 احمد عليان قزوين 2077657 3 1/5/1390 1/8/1390
10 حميد رمضاني فارس 2239607 4 1/5/1390 1/9/1390
11 جواد سروري پاي برج فارس 1765348 2 1/5/1390 1/7/1390
12 علي بيات همدان 2339761 3 1/5/1390 1/8/1390
13 هداي داروپناه فارس 2128252 2 1/5/1390 1/7/1390
14 عبدالمجد اساله خوزستان 3119322 2 1/5/1390 1/7/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License