شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ثبت كد ملي يا كد شناسايي فرستنده و گيرنده‌ي كالا در سيتسم صدور بارنامه الزامي شد

18 مهر 1390
سه شنبه 11 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: سيستم كنترل بارنامه

سلام عليكم

احتراماً عطف به رونوشت نامه شماره 27591/11 مورخ 9/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:

بر اساس نامه شماره 1/72/84951 مورخ 5/7/90 مدير كل محترم دفتر فناوري و اطلاعات، درج اطلاعات كد ملي و يا شماره اقتصادي (كد شناسايي) فرستنده و گيرنده كالا در سيستم صدور بارنامه از تاريخ 1/8/90 الزامي مي‌باشد. لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشكل، در هنگام صدور بارنامه مراتب فوق مد نظر قرارگرفته و رعايت گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16593/90
- تاريخ نامه:‌ ‌16/7/90

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي برون شهري سراسر كشور

موضوع: سيستم كنترل بارنامه

با سلام

به پيوست تصوير نامه شماره 1/72/8451 مورخ 5/7/90 مديركل محترم دفتر فن‌اوري اطلاعات مبني بر الزام ثبت كد ملي يا كد شناسايي فرستنده و گيرنده‌ي كالا در سيستم صدور بارنامه از تاريخ 1/8/90 ارسال مي‌گردد. بديهي است در صورت عدم رعايت محدوديت‌هايي ايجاد خواهد شد. مراتب جهت ابلاغ به كليه انجمن‌هاي صنفي و اعلام به مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش ارسال مي‌گردد.

- فرهاد صالحيان مديركل
- شماره نامه:‌27591/11
- تاريخ نامه:‌9/7/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License