شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه شمول طرح ارتقاي پوشش بيمه اصناف

28 دي 1390
چهار شنبه 18 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نحوه شمول طرح ارتقاي پوشش بيمه اصناف.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 28850/453/م مورخ 11/10/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه نامه شماره 34529/90/117 مورخ 22/6/90 مركز امور اصناف و بازرگانان ايران در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌9896/ح/الف
- تاريخ نامه: 19/1/90

از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

با سلام و احترام

در ادامه نامه شماره 602732/42 مورخ 12/9/90 مركز محترم امور اسنفا و بازرگانان ايران در خصوص نحوه شمول طرح ارتقاي پوشش بيمه اصناف و نيز دلايل عدم ارسال مشخصات تعدادي از دارندگان پروانه كسب به سازمان تأمين اجتماعي ارسال مي‌گردد. شايسته است دستور فرماييد ضمن ابلاغ و اطلاع رساني به شتكل‌هاي ذيربط از هدايت افراد جديد به اين سازمان و مركز اصناف جلوگيري به عمل آيد.

- رئيس سازمان
- شماره نامه:‌34529/90117
- تاريخ نامه:‌22/9/90

از رئيس مركز توسعه امور اصناف و بازرگانان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 69529 مورخ 7/9/90 در خصوص عدم شمول طرح ارتقاي پوشش بيمه اصناف بر برخي واحدهاي صنفي آن استان، از جمله آقاي مشرفي دارنده پروانه كسب در رسته صنفي لوله‌ كشي گاز منازل اعلام مي‌دارد:

همانگونه كه پيشتر از اين اعلام گرديده بود بر اساس توافقات به عمل آمده با سازمان تأمين اجتماعي مقر شده 10 درصد از 27 درصد حق بيمه 800 هزار واحد صنفي در كليه رسته‌هاي توليدي، خدماتي و خوار و بار فروش از محل يارانه‌هاي دولتي پرداخت گردد. فهرست مشولان نيز در ابتداي سال جاري بر اساس شناسه صنفي 10 رقمي ثتب شده، از بانك آمار و اطلاعات اصناف استخراج و جهت سازمان تأمين اجتماعي ارسال گرديد. براساس ساز و كارهاي طراحي شده اين افراد مي‌توانند با دريافت معرفي نامه از اتحاديه صنف ذي‌ربط به شعبه تأمين اجتماعي محل كسب خود مراجعه كرده و نسبت به بيمه نمودن خود اقدام نمايند.

بر اساس گزارش‌هاي واصله از سراسر كشور، مشخصات تعدادي از افراد صنفي دارنده پروانه كسب در رسته‌هاي توليدي، خداتي و خوار بار فروش، در فهرست اعلامي به سازمان تأمين اجتماعي وجود نداشته است.

با بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص گرديده است كه اين امر ناشي از يكي از موارد ذيل است:
- 1. فرد صنفي مزبور پس از ارايه فهرست به سازمان تأمين اجتماعي پروانه كسب دريافت نموده است.
- 2. فرد صنفي مزبور علي‌رغم داشتن پروانه كسب، قصور نموده و ملت كارت اصناف دريافت ننموده است و به تبع آن فاقد شناسنامه صنفي 10 رقمي مي‌باشد. بديهي است مشخصات اين فرد در بانك آمار اطلاعات اصناف و پيرو آن در فهرست ارايه شده به سازمان تأمين اجتماعي ثبت نگرديده است.
- 3. اطلاعات فرد صنفي مزبور علي‌رغم داشتن شناسه صنفي 10 رقمي توسط اتحاديه ذيربط در بانك آمار و اطلاعات ثبت نگرديده است و يا كاربر اتحاديه رسته صنفي صحيح را جهت اين فرد انتخاب ننموده است. كه در اين صورت نام وي به علت قصور اتحاديه در فهرست ارايه شده به سازمان تأمين اجتماعي موجود نمي‌باشد.

همچنانكه اشاره شد فهرست 800 هزار نفري حسب توافق صورت گرفته به سازمان تأمين احتماعي ارايه گرديده است. لذا اضفه كردن نام فرد جديد به فهرست مزبور در حال حاضر به هيچ وجه امكان پذير مي‌باشد. از اين رو خواهشمند است دستور فرماييد در موارد مشابه از معرفي و گسيل افراد به اين مركز خودداري نمايند.

شايان ذكر موضوع عدم همكاري شعب بيمه تأمين اجتماعي از افتتاح پرونده جهت اصناف مشمول طرح در برخي استان‌ها، از طريق سازمان‌ تأمين اجتماعي در دست پيگيري است.

- رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان
- شماره نامه 6022732/42
- تاريخ نامه:‌12/9/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License