شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تكميل فرم براي اصلاح اطهارنامه‌هاي ارسالي

15 بهمن 1390
شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: تكميل فرم.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 31053/493/م مورخ 3/11/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه نامه شماره 24743/320/ص مورخ 1/11/90 معاونت محترم ماليات‌هاي مستقيم در خصوص اجراي بند 4 صورتجلسه مورخ 17/10/90 مبني بر بررسي مسائل اصناف و توافقات مالياتي انجام پذيرفته، مقتضي است به قيد فوريت نسبت به تكميل فرم پيوست اقدام لازم معمول و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين اتحاديه اعلام نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 9969/ح/الف
- تاريخ نامه:‌/11/90

از معاونت ماليات‌هاي مستقيم به رئيس شوراي اصناف كشور

سلام عليكم

احتراماً در اجراي بند 4 صورتجلسه مورخ 27/10/1390 در خصوص بررسي مسائل اصناف و توافقات مالياتي جدول پيوست جهت تكميل توسط كليه‌ اتحاديه ترجيحاً در محيط رايانه‌اي اكسل و تحويل آن تا تاريخ 15/11/1390 به اين معاونت ارسال مي‌گردد. بديهي است عدم ارسال اطلاعات اعضاء اتحاديه‌ها تا تاريخ مذكور مانع از اصلاح اظهارنامه‌هاي ارسالي خواهد بود.

- حسين وكيلي
- شماره نامه:‌24743/230ص
- تاريخ نامه: 1/11/1390

فهرست اعضاء اتحاديه‌ي . . . .
رديف نام نام خانوادگي شماره ملي شماره شناسنامه نام پدر تاريخ تولد نشاني محل كسب كد پستي اداره مالياتي شماره حوزه مالياتي كلاسه پرونده
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License