شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس مربوط به يكي از مجامع قبلي انجمن تهران است.

تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري

15 بهمن 1390
شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت هاي حمل و نقل!

موضوع: تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري(در شرف تايسس)

سلام عليكم:

احتراماً؛ عطف به نامه شماره 7704/90/الف/ك مورخ 08/11/90 و 7703/90/الف/ك مورخ 08/11/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، در ادامه دو برگ آگهي دعوت تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفريان مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري كه رأس ساعت 14 بعد از ظهر شنبه مورخ 29/11/90 در محل هتل بزرگ فردوسي به نشاني؛ تهران ميدان امام خميني خيابان فردوسي خيابان كوشك مصري سالن كوه نور تشكيل مي‌گردد و به انضمام فرم ثبت نام داوطلبان سمت هيأت مديره و يا بازرس ارسال مي‌گردد. لذا با عنايت به مضمون آگهي مجمع مذكور مقتضي است در صورت تمايل به عضويت در شركت تعاوني، ضمن تكميل فرم موصوف نسبت به ارسال مدارك مشروحه ذيل به آدرس خيابان بهار جنوبي خيابان سمنان خانه حمل و نقل طبقه دوم، كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان موسسات وشركتهاي حمل ونقل داخلي كالاي كشور و يا به شماره نمابر77603528 اقدام لازم معمول نمايند.

- 1- پرداخت مبلغ 000/300 ريال به حساب جاري 1/808806/111/1701 بانك توسعه تعاون واقع در تهران خيابان سپهبد قرني پلاك 101 بنام شركت تعاوني فوق الاشاره.
- 2- مورفي نماينده موسسه/ شركت جهت حضور در مجمع و اعمال راي به همراه مدارك ذيل به هيأت مؤسس:
- 1-2 ؛ مصوبه موسسه/شركت مبني بر عضويت در تعاوني.
- 2-2؛ معرفي نامه هيأت مديره(معرفي نماينده).
- 3-2؛ آگهي تأسيس و در صورت وجود تغييرات در مديران صاحب امضاء آگهي تغييرات هر شركت.
- 3- داوطلبين عضويت در سمت هيات مديره و يا بازرس:
- 1-3؛ اشخاص حقيقي: دو قطعه عكس، كپي شناسنامه و كارت ملي(برابري با اصل).
- 2-3؛ اشخاص حقوقي معرفي نامه كتبي از سوي موسسه/شركت، درخواست كتبي مبني بر اعلام داوطلبي عضويت در سمت هيات مديره يا بازرس.

شايان ذكر است در صورت دارا بودن هرگونه پرسش باشماره همراه 09123271242 تماس حاصل فرمائيد.

رو نوشت:

- كانون محترم انجمنهاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركتهاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور جهت استحضار.
- نماينده محترم انجمن مستقر در پايانه بار تهران جهت آگاهي و دستور ابلاغ به كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل ونقل.

- رئيس هيأت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:15/11/90
- شماره نامه:17248/90

بسمه تعالي

تاريخ انتشار: 8/11/1390

آگهي دعوت تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركتهاي حمل و نقل داخلي سراسري ( در شرف تاسيس)

اولين جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان، موسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري ( در شرف تاسيس) راس ساعت 14 بعد از ظهر شنبه مورخ 29/11/90 در محل سالن كوه نور هتل بزرگ فردوسي به نشاني؛ تهران ميدان امام خميني خيابان فردوسي خيابان كوشك مصري تشكيل مي گردد.

لذا از كليه داوطلبان عضويت در تعاوني دعوت مي شود با پرداخت حداقل يك سوم مبلغ 000/300 ريال بابت يك سهم به حساب جاري 1/808806/111/1701 بانك توسعه تعاون واقع در تهران خيابان سپهبد قرني پلاك 101 واريز و تصوير فيش مربوطه را به شماره 77603528 ارسال نماييد.شايان ذكر است هنگام ورود به جلسه ارائه اصل فيش واريزي ضروري مي باشد. خواهشمند است جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در جلسه حضور بهم رسانيد.

توضيحات:

1- كليه كساني كه داوطلب عضويت در سمت‌هاي هيأت مديره يا بازرسي هستند موظفند حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي، (تا تاريخ 5/11/1390) مدارك مربوط به كانديداتوري خود را به هيأت مؤسس به آدرس: تهران، خ.بهار جنوبي - خ سمنان - خانه حمل و نقل - طبقه دوم - كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور تحويل نمايند.

2. كليه شركت‌هايي كه نسبت به واريز وجه به حساب تعاوني اقدام نموده‌اند ضروري است هت ثبت نام و تكميل فرم فهرست مشخصات داوطلبان عضويت در تهران به آدرس: خ بهار جنوبي - خ سمنان - خانه حمل و نقل - طبقه دوم - كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور و در استان‌ها به آدرس انجمن‌هاي صنفي مؤسسات وشركت‌هاي حمل و نقل (يكي از صاحبان امضاء به همراه مهر شركت) با همراه داشتن نسخه‌اي از فيش وارزيز مراجعه نايند.

3. كليه شركت‌ها و مؤسسات (اشخاص حقوق) متقاضي عضويت مي‌بايست نماينده خود را جهت اعمال رآي و حضور در مجامع تعاوني طي نامه‌اي از هيأت مديره به همراه مدارك ذيل به هيأت مؤسس معرفي نمايند:

1 - 3- مصوبه هر شركت (يا هيأت مديره شركت) مبني بر عضويت در تعاوني.

2 - 3- معرفي نامه هيأت مديره (معرفي نماينده).

3 - 3- آگهي تأسيس و درصورت وجود تغييرات در مديران صاحب امضاء، آگهي تغييرات هر شركت.

دستور جلسه:

1- بررسي و تصويب اساسنامه.

2- انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره وفق اساسنامه.

3- انتخاب بازرس يا بازرسان علي‌البدل وفق اساسامه.

4- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي‌هاي تعاوني.

5- دادن مأموريت به اعضاء هيأت مديره حهت ثبت تعاوني.

توجه: در صورت وجود هرگونه ابهام و پرسش لطفاً با شماره 0913271242(آقاي اروانه) مشاور محترم شركت تعاوني تماس حاصل فرماييد.

امصاء نمايده‌ي هيأت رئيسه

فرم ثبت نام داوطلبان سمت هيأت مديره و بازرسي

اينجانب . . . . . . . . . . . . . زير كانديداي عضويت در سمت هيأت مديره/بازرس شركت تعاوني خدمات پيشتباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري (در شرف تأسيس) مي‌باشم.

نام . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . نام پدر . . . . . . . . . . . تاريخ تولد. . . . . . . . . . . شماره شناسنامه. . . . . . . . محل صدور . . . . . . . . . كد ملي . . . . . . . . . . . . . . . . وضعيت تأهل . . . . .وضعيت خدمت وظيفه‌ي عمومي. . . .

تابعيت: . . . . . . دين:. . . . . . . . . . مذهب:. . . . . .

آرس محل كار: . . . . . . . . . . . . .

آدرس سكونت:. . . . . . . . . . . . .

ميزان تحصيلات:. . . . . . . . . . .

سوابق مديريتي:. . . . . . . . . . ..

تجربه فني و تخصصي:. . . . . . . . . .

اينحانب با امضاء ذيل اين روقه صحت مطالب بالا را تأييد نموده و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختيار مي‌دهم در صورت احراز خلاف مستدل و يا مستند هريك از موارد فوق مراتب استعفاي غيرقابل انصراف اينجانب را به اداره ثب شركت‌ها اعلام نمايد.

نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . محل امضاء . . . . . . . . . . . . تاريخ. . .. . . . .

مدارك مورد نياز: ‌دوقطعه عكس، كپي شناسنامه‌ و كارت ملي (برابر با اصل) و براي اشخاص حقوقي معرفي نامه كتبي از سوي مؤسسه يا شركت مبني بر اعلام داوطلبي عضويت در سمت هيأت مديره و يا بازرس.


اسناد پيوسته

فرم ثبت نام (چاپخور)

5 فوريه 2012
سند : PDF
21.9 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 543518

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License