شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بند 2 صورتجلسه مورخ 12/10/90

13 اسفند 1390
شنبه 3 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بند 2 صورتجلسه مورخ 12/10/90

با سلام؛

احتراماً، عطف به پيوست تصوير نامه شماره 33265/1074/10/ن مورخ 24/11/90 مجمع محترم امور صنفي توزعي و خدماتي تهران منضم به تصوير نامه شماره 41824/90/117 مورخ 17/11/90 سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 10071/ح الف
- تاريخ نامه: 9/12/90

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام.

احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 41824/90/117 مورخ 17/11/90 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص پيگيري بند 2 مصوبات جلسه مورخ 12/10/90 كميسيون نظارت تهران در ارتباط با 1. اتوماسيون اداري، 2. تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه، 3. دستگاه كارت‌خوان بانكي، 4. صدور پروانه كسب لكترونيكي و ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب جهت اطلاع و اقدام شايسته تقديم مي‌گردد.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌33265/107410/ن
- تاريخ نامه:‌4/11/90

- از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
- به محمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران

با سلام و احترام

پيرو نامه شماره 40316/90/117 مورخ 5/11/90 در خصوص پيگيري بند 2 مصوبات جلسه مورخ 12/10/90 كميسيون نظارت تهران به اطلاع مي‌رساند گزارش عملكرد پروژه‌هاي چهارگانه اصناف (اتوماسيون اداري، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه، دستگاه كارتخوان بانكي، صدور پروانه كسب الكترونيكي و ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب) در جلسه مورخ 8/12/90 كميسيون نظارت مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به موجب بند 1 صورتجلسه مقرر گرديد از اين پس عملكرد رؤساي كميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها،‌ رؤساي مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها به صورت دقيق‌ مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه اقدامات سازمان‌هاي مسؤل حول چهار محور مذكور در جلسات كميسيون نظارت مطرح و ارزيابي و ضمن مقايسه و بررسي پيشرفت امور، دلايل عدم اجراي كامل طرح‌هاي فوق الذكر احصاء و راهكار‌ لازم ارايه و با توجه به اهميت موضوع در صورت نياز با رؤساي سازمان‌هاي صنفي ذيربط و كم كار برخورد قانوني صورت پذيرد. لذا مراتب جهت بهره‌ برداري و اقدام لازم اعلام مي‌گردد.

- يداله صادقي رئيس سازمان
- شماره نامه: 41824/90/117
- تاريخ نامه:‌17/11/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License