شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

معرفي سايت روزنامه رسمي كشور براي استخراج شناسه ملي صاحبان بار

24 اسفند 1390
چهار شنبه 14 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: سايت روزنامه رسمي كشور جهت اخذ شناسه ملي.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 51191/11 مورخ 17/12/90 اداره كل محترم حل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه نامه شماره 1/72/155890 مديركل محترم دفتر فن‌آوري اطلاعات مبني بر اعلام سايت رزونامه رسمي كشور تحت عنوان www.rooznamehrasmi.ir به منظور استخراج شناسه ملي صاحبان بار در هنگام صدور بارنامه جهت آگهي و بهره‌برداري لازم تقديم مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17498/90
- تاريخ نامه:‌23/12/90

از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي ستان تهران به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌ه‌ي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع:درج شناسه ملي در بارنامه‌هاي صادره.

سلام عليكم

احتراماً، به پيوست (در ادامه) نامه شماره 1/72/155890 مورخ 14/12/90 مديركل محترم دفتر فناوري اطلاعات در خصوص اعلام سايت مربوط به رورنامه رسمي كشور جهت استخراج شناسه ملي صاحبان بار ارسال مي‌گردد. مقتضي است با قيد فوريت مراتب به كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تحت پوشش اعلام ماييد.

- سيد يعقوب ميكتولي سرپرست ادره كل
- شماره نامه:‌ 51191/11
- تاريخ نامه:‌17/12/1390

- از سازمان رهاداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موصوع: سيستم مديريت بارنامه

سلام علكيم؛

احتراماً، با عنايت به عدم همكاري صاحبان بار در خصوص عدم ارايه شناسهملي (براي افراد حقيقي) شركت‌هاي حمل و نقل مي‌توانند به سايت www.rooznamehrasmi.ir مربوط به روزنامه رسمي كشور مراجع و در بخش خدمات گزينه آرشيو روزنامه را انتخاب نموده و در قسمت جستجو بخشي از نامه شركت را وارد نموده و شناسه ملي آن شركت را استخراج نمايند.

- فرامر مداح مديركل دفتر فن‌اوري اطلاعات
- شماره نامه:‌ 1/72/155890
- تاريخ نامه:‌14/12/1390