شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

پيشگيري از تصادفات واژگوني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي

26 ارديبهشت 1391
سه شنبه 15 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: پيشگيري از تصادفات واژگوني ناوگان حمل و نقل عمومي حاده‌اي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 4769/11 مورخ 16/2/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست نامه شماره 74/443 مورخ 5/2/91 معاون محترم حمل و نقل در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه صدرالذكر ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 17777/91
- تاريخ نامه: 21/2/91

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارت كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: پيشگيري از تصادفات واژگوني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي

سلام عليكم؛

با عنايت به فراواني و شدت بالاي تصادفات واژگوني به ويژه در روزهاي اخير كه عمدتاً به دليل خستگي و خواب‌آلودگي رانندگان، سرعت بالا و عدم رعايت نكات ايمني مربوط به وسائل تقليه به ويژه در ميان ناوگان حمل و نقل عمومي به وقوع پيوسته‌اند و نظر به اهميت نقش شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر در تأمين ايمني حمل و نقل عمومي جاده‌اي و پيشگيري از وقوع تصادفات واژگوني ضرورت دارد ضمن هماهنگي با كليه دستگاه‌ها و تشكل‌هاي صنفي مربوطه در استان، برنامه‌ريزي‌هاي لازم حهت تشديد نظارت بر عوامل تأثيرگذار بر ايمني سفر همچون نظارت بر عملكرد مديران فني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل با و مسافر، نظارت بر مسائل فني ناوگان و تجهيزات ايمني آنان و اجتناب از به كار گيري ناوگان داراي نقص نفي يا فاقد تجهيزات ايمني، به كارگيري راننده كمكي در سفره‌هاي يكسره با مدت زمان سفر بيش از 10 ساعت در شبانه روز، بهره‌گيري از رانندگان مجرب و واجد شرايط، نظارت بر عملكرد مراكز معاينه فني، نحوه مهار بار، رعايت مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها و مانند صورت گرفته و در انجام فرايند صدور بارنامه و صورت وضعيت مسافري براي ناوگان حمل و نقل عمومي رعايت كليه ضوابط ايمني مربوطه مد نظر قرار گيرد.

بديهي است در خصوص مواردي الز تخلفات و تصادفات شركت‌ و رانندگان بخش كه به كميسيون‌هاي ماده 12 و 11 ستادي و استاني ارجاع شوند، با جديت و قاطعيت برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

- شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌74/10443
- تاريخ نامه: 5/2/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License