شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرايط استفاده از معافيت مالياتي

6 خرداد ماه 1391
شنبه 26 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: معافيت مالياتي.

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست نامه شماره 6233/221/م مورخ 23/2/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران مبني بر ارايه اظهارنامه،‌ ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 90 ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/80 مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي (حتاكثر تا پايان تيرماه سال 91) به منظور استفاده از معافيت مالياتي جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 10328/ح/الف
- تاريخ نامه: 1/3/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام

احتراماً، با توجه به اصلاحيه‌ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي از مصاديق بند «ي»، ماده 139، قانون فوق‌اذكر بوده و شرط استفاده از معافيت مالياتي مذكور، به موجب بندهاي 15 و 16 آئين‌نامه مربوطه، تسليم به موقع اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون ماليات مستقيم خواهد بود.

بنا به مراتب فوق، متقضي است كليه اتحاديه‌هاي زير مجموعه اين مجمع به حهت استفاده از تسهيلات اين ماده قانوني، ترتيبي استخاذ نمايند تا اظهار نامه، ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1390 لغايت پايان تيرماه 1391 به حوزه مالياتي ذيرتبط تسليم گردد.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه: 4233/221/م
- تاريخ نامه: 23/2/91