شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فرم كنترل اجزاء فني وسايل نقليه

30 بهمن 1391
دو شنبه 18 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: فرم كنترل اجزاء فني وسايل نقليه.

سلام عليكم،

احتراماً، عطف به نامه شماره 38729/11 مرخ 9/11/91 مورخ 29/11/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند: براساس گزارش‌هاي واحدهاي بازرسي جاده‌اي مبني بر عدم الصاق برگ بازيد فني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل در زمان صدور بارنامه (تصاوير نمونه‌هاي فرم زير) و ايجاد مشكلات عديده براي رانندگان، شايسته است در هنگام صدور و تحويل بارنامه به راننده حتماً برگ بازيد فني برابر فرم‌هاي مذكور مهمور به مهر مدير فني ضميمه بارنامه گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 19098/91
- تاريخ نامه:‌24/11/91


اسناد پيوسته

فرم‌هاي كنترل اجزاء فني وسايل نقليه

18 فوريه 2013
سند : PDF
1.1 Mb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License