شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ضرورت وجود مجوز سازمان دامپزشكي براي حمل دام زنده.

26 بهمن 1392
شنبه 15 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: ضرورت وجود صدور مجوز سازمان دامپزشكي براي حمل دام زنده.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 34660 / 11 مورخ 12 / 11 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصوير نامه شماره 6814 / 92 /ك.ص مورخ 5 / 11 / 92 كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران و نامه شماره 4372 / 92 / ص مورخ 24 / 10 / 92 ستاد مركزي مبرزه با قاچاق كالا و ارز كشور در خصوص مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1304 / 92
- تاريخ نامه: 20 / 11 / 92


اسناد پيوسته

نامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

15 فوريه 2014
سند : PDF
211.6 kb

ضرورت وجود صدور مجوز سازمان دامپزشكي براي حمل دام زنده