شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مقررات مربوط به ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي الكترونيكي بدون امضاي ديجيتالي

يكشنبه 2 مارس 2014

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام

احتراماً، در ادامه نامه شماره 34363 / 16م مورخ 12 / 11 / 92 اتاق محترم اصناف تهران مبني بر تسليم پرينت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌ةاي الكترونيكي فاقد امضاي ديجيتالي مؤدياني كه سال مالي آن‌ها منطبق با سال شمسي نبوده و پايان سال مالي آن‌ها در اثناي سال‌هاي 1391 و 1392 (ميانسالي) مي‌باشد جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 893 / ح / الف
- تاريخ نامه: 28 / 11 / 92

بخشنامه مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران

با سلام

احتراماً، به استناد بخشنامه 17606 / 200 مورخ 14 / 10 / 92 سازمان امور مالياتي كشور با عنايت به سؤلات مطرح شده در خصوص موعد تسليم پرينت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌هاي الكترونيكي فاقد امضاي ديجيتال مؤدياني كه سال مالي آنان منطبق با سال شمسي نبوده و پايان سال مالي آن‌ها در اثناي سال‌هاي 1391 و 1392 (ميانسالي) مي‌باشد، به اطلاع مي‌رساند مفاد بخشنامه شماره 7169 /200 مورخ 23 / 4 / 92 در مورد اين اشخاص نيز جاري بوده و لذا در اجراي بند 2 بخشنامه مذكور چنانچه پرينت مهر و امضا شده اظهار نامه الكترونيكي ارسالي در موعد مقرر حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به واحد مالياتي مربوطه تسليم شده باشد، در صورت تعليق كامل آن با اظهارنامه الكترونيكي ارسالي با رعايت مقررات به عنوان اظهار نامه تسليمي در موعد مقرر قبل قبول خواهد بود. در صورت هرگونه ابهام و توضيح از طريق شماره تلفن 3990347 دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

- با احترام قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق
- شماره نامه: 34363 / 16 م
- تاريخ نامه: 12 / 11 / 1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License