شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تمديد انسداد محور اصلي قم-گرمسار

پنج شنبه 21 اوت 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌ها حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: تمديد انسداد محور اصلي قم - گرمسار

سلام عليكم:

احتراما: عطف به نامه شماره 11/17611 مورخ 93/05/20 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران به پيوست تصوير نامه شماره 54638/72/4 مورخ 93/05/14 مديريت مركز راههاي كشور در خصوص تمديد انسداد محور اصلي قم-گرمسارو تعيين بازه زماني و مسير جايگزين محور جهت آگاهي و بهرهبرداري لازم ارسال مي گردد.

 • رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
 • تاريخ نامه:93/05/26
 • شماره نامه:92/558

رياست محترم پليس راه راهور ناجا

موضوع: تمديد انسداد محور اصلي قم - گرمسار

سلام عليكم:

احتراما: عطف به نامه شماره 128978/76/4 مورخ 92/12/6 و 34832/72/4 مورخ 93/03/28 نظر به ضرورت ادامه حيات عمليات اجرايي راهسازي جهت تبديل محور اصلي قم-گرمسار به آزادراه، خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مفاد اشاره شده به شرح ذيل هماهنگي هاي لازم براي تداوم انسداد محور ياد شدهدر بازه زماني تعيين شده معمول و از نتيجه اين مركز را مطلع فرماييد.

 • شماره و تارخ نامه درخواست كننده: 47/54475 مورخ 93/05/14
 • موضوع عمليات : ادامه عمليات راهسازي و ايمن سازي محور
 • بازه زماني: از تاريخ 93/05/16 لغايت/93/06/01
 • نام محور - موقعيت: اصلي قم-گرمسار
 • مسير جايگزين (در صورت لزوم): آزاد راه قم-تهران (براي وسايل نقليه سبك) و محور قديم قم-تهران( براي وسايل نقليه سنگين) و در ادامه مسيرپاكدشت-گرمسار و بالعكس.
 • مدير مركز مديريت راههاي كشور: علي اكبر آشوري از طرف مرتضي يوسفي
 • تاريخ نامه : 1393/05/14
 • شماره نامه:54638/72/4

رو نوشت:
- مديران كل محترم راه و شهرسازي استان هاي تهران و قم جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم راه ترابري استان سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان هاي تهران و قم و سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم دفتر نگهداري راه و ابنيه جهت آگاهي.
- مديران كل محترم دفتر ايمني راه و حريم جهت آگاهي.

رياست محترم پليس راه راهور ناجا

موضوع: تمديد انسداد محور اصلي قم - گرمسار

سلام عليكم:

احتراما:پيرو نامه شماره 126135/76 مورخ 92/11/30 و نظر به ضرورت ادامه عمليات اجرايي راهسازي جهت تبديل محور اصلي قم-گرمسار به آزادراه، خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مفاد اشاره شده به شرح ذيل، هماهنگي هاي لازم جهت تداوم انسداد محور ياد شده طي بازه زماني تعيين شده به عمل آورد و از تنيجه اين مركز را مطلع فرمايند.

 • شماره و تارخ نامه درخواست كننده:94 ن 1/132مورخ 92/12/3
 • موضوع عمليات : ادامه عمليات راهسازي
 • بازه زماني:تمديد انسداد از تاريخ 92/12/20 لغايت93/03/31
 • نام محور - موقعيت: اصلي قم-گرمسار
 • مسير جايگزين (در صورت لزوم): آزاد راه قم-تهران (براي وسايل نقليه سبك) و محور قديم قم-تهران( براي وسايل نقليه سنگين) و در ادامه مسيرپاكدشت-گرمسار و بالعكس.
 • مدير مركز مديريت راههاي كشور: علي اكبر آشوري از طرف مرتضي يوسفي
 • تاريخ نامه : 1392/12/06
 • شماره نامه:128978/72/4

رو نوشت:
- مديران كل محترم راه و شهرسازي استان هاي تهران و قم جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم راه ترابري استان سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان هاي تهران و قم و سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم دفتر نگهداري راه و ابنيه جهت آگاهي.
- مديران كل محترم دفتر ايمني راه و حريم جهت آگاهي.

رياست محترم پليس راه راهور ناجا

موضوع: تمديد انسداد محور اصلي قم - گرمسار

سلام عليكم:

احتراما:پيرو نامه شماره128978/72/4 مورخ 1392/12/06و نظر به ضرورت ادامه عمليات اجرايي راهسازي جهت تبديل محور اصلي قم-گرمسار به آزادراه، خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مفاد اشاره شده به شرح ذيل، هماهنگي هاي لازم جهت تداوم انسداد محور ياد شده طي بازه زماني تعيين شده به عمل آورد و از تنيجه اين مركز را مطلع فرمايند.

 • شماره و تارخ نامه درخواست كننده47/30806مورخ 93/03/25
 • موضوع عمليات : ادامه عمليات راهسازي و ايمن سازي محور
 • بازه زماني:تمديد انسداد از تاريخ 93/03/31 لغايت93/05/15
 • نام محور - موقعيت: اصلي قم-گرمسار
 • مسير جايگزين (در صورت لزوم): آزاد راه قم-تهران (براي وسايل نقليه سبك) و محور قديم قم-تهران( براي وسايل نقليه سنگين) و در ادامه مسيرپاكدشت-گرمسار و بالعكس.
 • مدير مركز مديريت راههاي كشور: علي اكبر آشوري از طرف مرتضي يوسفي
 • تاريخ نامه : 1393/03/28
 • شماره نامه:34832/72/4

رو نوشت:
- مديران كل محترم راه و شهرسازي استان هاي تهران و قم جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم راه ترابري استان سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان هاي تهران و قم و سمنان جهت آگاهي و اقدام لازم.
- مديران كل محترم دفتر نگهداري راه و ابنيه جهت آگاهي.
- مديران كل محترم دفتر ايمني راه و حريم جهت آگاهي.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه  پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License