شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تأكيد بر رعايت الزامات صنفي

پنج شنبه 21 اوت 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

سلام عليكم؛

احتراما: عطف به نامه شماره 12/23190 ب مورخ 93/05/15 اتاق محترم اصناف تهران به پيوست تصوير نامه شماره 500/3568 مورخ 93/04/11 سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص رعايت صنوف مندرج در ماده 17 ق.ن.ص ( به ويژه سد معبر يا مقررات زيباسازي محيط كار) جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال ميگردد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:93/05/21
- شماره نامه:474 / ح/ الف

- جناب آقاي فاضلي
- رئيس محترم اتاق اصناف تهران

با سلام و احترام

بخشنامه شماره 20/347 / د / 93 مورخ 93/03/28 معاون محترم حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي درباره اشغال پياده روها و فضاي عمومي از سوي واحد هاي صنفي به پيوست ارسال مي شود با توجه به اينكه هر واحد صنفي بايد در فضاي داخلي مغازه يا محوطه قانوني فعاليت نمايد بنابراين اشغال پياده رو ، خيابان يا فضاي عمومي از سوي واحد هاي صنفي تخلف از مقررات محسوب مي شود و در اجراي ماده 68 ناظر بر ماده 17 قانون نظام صنفي، گزارش تخلف قابل ريدگي در تعزيرات حكومتي است. ضروري است رعايت قوانين و مقررات به تمامي واحد هاي صنفي ابلاغ شود. در صورت بي توجهي به وتحدهاي صنفي به رعايت قوانين و مقررات (بويژه تخلف سد معبر يا مقررات زيبا سازي محيط كار) پس از هماهنگي و تعامل اتاق اصناف و شهرداري، پرونده با مستندات به تعريزات حك.متي استان براي رسيدگي ارسال شود.

- مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران: محمدي
- تاريخ نامه:93/04/14
- شماره نامه:17281

مديران كل محترم اجرايي تعزيرات حكومتي سراسر كشور

سلام عليكم

احتراما: با توجه به عموم و اطلاق ماده 17 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كه متضمن افراد صنفي به رعايت و اجراي قوانين و مقررات از جمله قوانين و مقررات صنفي - انتظامي- بهداشتي- ايمني- حفاظت فني و زيبا سازي محيط كار مي باشد و در ماده 68 قانون مذكور براي آنها مجازات پيش بيني شده است. اشغال پياده رو ها و فضاي عمومي جلوي واحد هاي صنفي از سوي فرد صنفي از مصاديق عدم رعايت مقررات بوده و با استناد به مواد 17 و 68 قانون نظام صنفي قابل رسيدگي در شعب سازمان مي باشد.

- معاون حقوقي،نظارت و امور مجلس:رضا ملكي
- تاريخ نامه:93/03/28
- شماره نامه:347 / 200 / د / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License