شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تأكيد بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي

5 آبان 1394
سه شنبه 27 اكتبر 2015

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌ شهري!

موضوع: تأكيد بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 30536/11 مورخ 1394/7/23 اداره كل مجترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشانامه شماره 74/81724/74 عضو محترم هيأت عمال و معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/1271
- تاريخ نامه: 94/7/28

از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

به مديران كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: تأكيد بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي

سلام عليكم؛

پيرو بخشنامه شماره 81010/71 رياست محترم سازمان در خصوص اصلاحيه ضوابط تأسيس و بهره برداري ، با توجه به اهميت موضوع ضمن اقدام و اطلاع رساني لازم، مجدداً بر رعايت دقيق ضوابط ابلاغي تأكيد و متذكر مي‌گردد كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مي‌بايست شرايط مربوط از جمله وسايل نقليه و تأسيسات مورد نياز را با ضوابط زمان تأسيس خود يا برابر با صلاحيه‌ اخير مطابقت نمايند.

نظارت بر حسن اجاري اين امر بر عهده آن مديريت محترم مي‌باشد.

اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل

شمراه نامه:‌81724/74

تاريخ نامه: 1394/7/18